REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE HARDI NORTH AMERICA

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2023 r.

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA BARDZO WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA, A TAKŻE WARUNKÓW, OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ, KTÓRE MOGĄ GO DOTYCZYĆ. PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE. NINIEJSZE WARUNKI WYMAGAJĄ ZASTOSOWANIA ARBITRAŻU NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ W CELU ROZSTRZYGANIA SPORÓW, A NIE PROCESÓW Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH LUB POZWÓW ZBIOROWYCH.
SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE NA PRODUKTY Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB KLIKAJĄC “AKCEPTUJ” NA NINIEJSZE WARUNKI (“WARUNKI”), GDY TA OPCJA JEST UDOSTĘPNIONA UŻYTKOWNIKOWI, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE I ZGADZA SIĘ NA ZWIĄZANIE I PRZESTRZEGANIE TYCH WARUNKÓW, NASZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, POLITYKI PRYWATNOŚCI, POLITYKI WYSYŁKOWEJ, POLITYKI ZWROTÓW I POLITYKI OGRANICZONEJ GWARANCJI.
NIE WOLNO ZAMAWIAĆ ANI UZYSKIWAĆ PRODUKTÓW Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, JEŚLI (A) NIE ZGADZAJĄ SIĘ NA TE WARUNKI, (B) NIE SĄ STARSZE OD (i) ukończone 18 lat lub (ii) są pełnoletnie, aby zawrzeć wiążącą umowę z HARDI NORTH AMERICA, lub (C) mają zakaz dostępu lub korzystania z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej zawartości, towarów zgodnie z obowiązującym prawem.

1. Określenia.

Niniejsze Warunki dotyczą zakupu i sprzedaży produktów i części (łącznie “Produkty”) za pośrednictwem strony internetowej https://www.shop.hardi.com (“Strona”). Niniejsze warunki mogą zostać zmienione przez HARDI North America Inc (zwaną “HARDI”, “nas”, “my” lub “nasz”, jak może wymagać tego kontekst) bez uprzedniego pisemnego powiadomienia w dowolnym momencie, według naszego uznania. Najnowsza wersja niniejszych Warunków będzie umieszczona na tej stronie, a użytkownik powinien zapoznać się z nimi przed zakupem jakiegokolwiek produktu dostępnego za pośrednictwem tej strony. Dalsze korzystanie z tej strony po wprowadzeniu zmian w niniejszych Warunkach będzie oznaczało akceptację i zgodę na takie zmiany. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Warunków Użytkowania, które mają ogólne zastosowanie do korzystania z naszej Witryny. Przed złożeniem zamówienia na Produkty za pośrednictwem tej Witryny należy również dokładnie zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, Zasadami Wysyłki i Zasadami Zwrotów (patrz Punkt 9).

2. Przyjęcie i anulowanie zamówienia.

Użytkownik zgadza się, że jego zamówienie stanowi ofertę zakupu, zgodnie z niniejszymi Warunkami, wszystkich Produktów wymienionych w zamówieniu. Wszystkie zamówienia muszą zostać przez nas zaakceptowane, w przeciwnym razie nie będziemy zobowiązani do sprzedaży Produktów Tobie. Możemy zdecydować się nie przyjąć żadnych zamówień według własnego uznania. Po otrzymaniu zamówienia wyślemy Ci e-mail potwierdzający, zawierający numer zamówienia i szczegóły dotyczące zamówionych przedmiotów. Przyjęcie Państwa zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy HARDI a Państwem nastąpi dopiero po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem zamówienia. Masz możliwość anulowania zamówienia w dowolnym momencie przed wysłaniem przez nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, dzwoniąc do naszego Działu Obsługi Klienta pod numer +1 563-386-1730.

3. Ceny i warunki płatności.

Wszystkie ceny zamieszczone na tej stronie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cena naliczana za produkt lub usługę będzie ceną obowiązującą w momencie złożenia zamówienia i będzie określona w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Wzrost cen będzie dotyczył tylko zamówień złożonych po takich zmianach. Ceny podane na stronie nie zawierają podatków ani opłat za wysyłkę i obsługę. Wszystkie takie podatki i opłaty zostaną doliczone do sumy towarów i będą wyszczególnione w koszyku oraz w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy cenowe, typograficzne lub inne błędy w jakiejkolwiek ofercie przez nas i zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich zamówień wynikających z takich błędów.
Warunki płatności zależą od naszego uznania i, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, płatność musi być otrzymana w całości przez nas przed przyjęciem zamówienia. Akceptujemy Visa, Mastercard i American Express dla wszystkich zakupów. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) informacje o karcie kredytowej dostarczone nam przez użytkownika są prawdziwe, poprawne i kompletne, (ii) użytkownik jest należycie upoważniony do korzystania z takiej karty kredytowej w celu dokonania zakupu, (iii) opłaty poniesione przez użytkownika będą honorowane przez operatora karty kredytowej, oraz (iv) użytkownik zapłaci opłaty poniesione przez niego według zamieszczonych cen, łącznie z obowiązującymi podatkami, jeśli takie istnieją.

4. Przesyłki; Dostawa; Tytuł i ryzyko utraty.

Zorganizujemy wysyłkę Produktów do Ciebie zgodnie z naszymi Zasadami wysyłania. Prosimy o sprawdzenie na stronie poszczególnych produktów konkretnych opcji dostawy. Zapłacisz wszystkie koszty wysyłki i obsługi określone podczas procesu składania zamówienia.
Tytuł prawny i ryzyko utraty przechodzą na Ciebie w momencie, gdy Produkty zostaną wysłane do Ciebie lub w inny sposób opuszczą nasz magazyn. Terminy wysyłki i dostawy są jedynie szacunkowe i nie mogą być zagwarantowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w wysyłkach.

5. Zwroty i Refundacje.

Będziemy przetwarzać zwroty i refundacje zgodnie z naszą Polityką Zwrotów. NIE OFERUJEMY ZWROTÓW ZA ŻADNE PRODUKTY OZNACZONE NA TEJ STRONIE JAKO NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI.

6. BRAK GWARANCJI NA CZĘŚCI.

NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI NA CZĘŚCI ZAMÓWIONE NA NASZEJ STRONIE. ANI ŻADNE WYKONANIE LUB INNE POSTĘPOWANIE, ANI ŻADNE USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE, OŚWIADCZENIA LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ NAS LUB KTÓREGOKOLWIEK Z NASZYCH DOSTAWCÓW, AGENTÓW LUB PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄ STANOWIŁY GWARANCJI NA CZĘŚCI SPRZEDAWANE NA STRONIE.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

OPISANE POWYŻEJ ŚRODKI ZARADCZE SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI UŻYTKOWNIKA ORAZ NASZYM CAŁKOWITYM ZOBOWIĄZANIEM I ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY RZECZYWISTEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA WADLIWY PRODUKT LUB USŁUGĘ, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKUPIONE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, ANI TEŻ W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY W PRODUKCJI, PRACY, DANYCH, UŻYTKOWANIU, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, DOBREJ WOLI, REPUTACJI, PRZYCHODACH LUB ZYSKACH, JAKIEKOLWIEK ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI, KOSZTY TOWARÓW ZASTĘPCZYCH LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, ZARÓWNO BEZPOŚREDNIE JAK I POŚREDNIE.
NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.
Co możesz zrobić w przypadku sporu z nami?
Procedura nieformalnego rozwiązywania sporów opisana w punkcie 12 jest dostępna dla Użytkownika, jeśli uważa on, że nie wykonaliśmy naszych zobowiązań wynikających z niniejszej ograniczonej gwarancji lub niniejszych Warunków.

8. Towary nieprzeznaczone do odsprzedaży lub wywozu

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji obowiązujących w różnych stanach i w Stanach Zjednoczonych, w tym wszystkich przepisów eksportowych, zgodnie z definicją poniżej. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że kupuje Produkty z Witryny wyłącznie na własny użytek osobisty, biznesowy lub domowy, a nie w celu odsprzedaży lub eksportu. Produkty zakupione na Stronie mogą być kontrolowane w celach eksportowych przez przepisy eksportowe, w tym między innymi przez ustawę o reformie kontroli eksportu z 2018 roku (ECRA) (tytuł XVII, podtytuł B Pub. L. No. 115-232), przepisy Export Administration Regulations (15 C.F.R. 768-799), dla których ECRA jest stałym organem ustawowym, przepisy o międzynarodowym ruchu broni (22 C.F.R. 120-128 i 130) oraz ich przepisy następcze i uzupełniające (łącznie “Przepisy eksportowe”).

9. Prywatność

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do jej ochrony. Nasza Polityka Prywatności reguluje przetwarzanie wszystkich danych osobowych zebranych od Ciebie w związku z zakupem Produktów za pośrednictwem Strony.

10. Siła wyższa

Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej strony, ani nie będzie uznawana za niewykonującą lub naruszającą niniejszą Umowę, za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie w wypełnianiu lub wykonywaniu któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy (z wyjątkiem jakichkolwiek zobowiązań Klienta do dokonywania płatności na naszą rzecz na mocy niniejszej Umowy), gdy i w zakresie, w jakim takie niepowodzenie lub opóźnienie jest spowodowane lub wynika z działań poza rozsądną kontrolą strony dotkniętej (“Strona Dotknięta”), w tym, bez ograniczeń, następujące zdarzenia siły wyższej (“Zdarzenie(-a) Siły Wyższej”): (a) działania Boga; (b) powódź, pożar, trzęsienie ziemi, epidemia lub eksplozja; (c) wojna, inwazja, działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), groźby lub działania terrorystyczne, zamieszki lub inne niepokoje społeczne; (d) rządowy rozkaz, prawo lub działania; (e) embarga lub blokady obowiązujące w dniu lub po dniu zawarcia niniejszej Umowy; (f) krajowa lub regionalna sytuacja nadzwyczajna; (g) strajki, przestoje w pracy lub spowolnienia, lub inne zakłócenia w pracy; (h) inne zdarzenia pozostające poza rozsądną kontrolą Strony Dotkniętej. Strona Oddziałująca powiadomi w ciągu siedmiu (7) dni o Zdarzeniu Siły Wyższej drugą stronę, podając okres czasu, w którym oczekuje się kontynuacji wystąpienia. Strona Dotknięta podejmie staranne wysiłki, aby zakończyć awarię lub opóźnienie i zapewnić zminimalizowanie skutków takiego Zdarzenia Siły Wyższej. Strona Oddziałująca wznowi wykonywanie swoich zobowiązań tak szybko, jak to będzie możliwe po usunięciu przyczyny. W przypadku, gdy uchybienie lub opóźnienie Strony Dotkniętej pozostaje nienaprawione przez okres trzydziestu (30) dni od pisemnego zawiadomienia przekazanego przez nią na mocy niniejszego punktu 10, druga strona może po tym czasie rozwiązać niniejszą umowę za siedmiodniowym (7) pisemnym zawiadomieniem.

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszystkie sprawy wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem wewnętrznym stanu Iowa, bez uwzględnienia jakichkolwiek przepisów lub zasad dotyczących wyboru lub konfliktu prawa (zarówno stanu Iowa, jak i innej jurysdykcji), które powodowałyby zastosowanie prawa innej jurysdykcji niż stan Iowa.

12. Rozstrzyganie sporów i wiążący arbitraż

UŻYTKOWNIK I HARDI ZGADZAJĄ SIĘ ZREZYGNOWAĆ Z WSZELKICH PRAW DO ROZSTRZYGANIA ROSZCZEŃ W SĄDZIE LUB PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH, LUB DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM LUB REPREZENTACYJNYM W ODNIESIENIU DO ROSZCZENIA. INNE PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGIWAŁYBY PAŃSTWU W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ NIEDOSTĘPNE LUB OGRANICZONE W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM.
WSZELKIE ROSZCZENIA, SPORY LUB KONTROWERSJE (ZARÓWNO UMOWNE, DELIKTOWE, JAK I INNE, ISTNIEJĄCE WCZEŚNIEJ, OBECNE LUB PRZYSZŁE, W TYM USTAWOWE, DOTYCZĄCE OCHRONY KONSUMENTA, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, CELOWYCH DELIKTÓW, ROSZCZEŃ NAKAZOWYCH I SPRAWIEDLIWYCH) POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI WYNIKAJĄCE Z LUB ODNOSZĄCE SIĘ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DO ZAKUPU PRODUKTÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM STRONY, BĘDĄ ROZSTRZYGANE WYŁĄCZNIE I OSTATECZNIE W DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU.
Arbitraż będzie administrowany przez JAMS zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego JAMS. Trybunał arbitrażowy składa się z jednego arbitra. Miejscem arbitrażu jest Davenport, Iowa. Arbiter będzie miał wyłączną władzę do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z możliwością arbitrażu i/lub wykonalnością niniejszego postanowienia arbitrażowego, w tym wszelkich zarzutów dotyczących niecelowości lub innych zarzutów, że postanowienie arbitrażowe lub niniejsze Warunki są nieważne, podlegające unieważnieniu lub w inny sposób nieważne. Arbiter będzie upoważniony do przyznania wszelkich środków zaradczych, które byłyby dostępne w sądzie na mocy prawa lub na zasadzie słuszności. Wszelkie orzeczenia arbitra(ów) będą ostateczne i wiążące dla każdej ze stron i mogą zostać wprowadzone jako wyrok w dowolnym sądzie właściwym.
Jeśli wygrają Państwo w jakimkolwiek roszczeniu, które zapewnia stronie wygrywającej wynagrodzenie adwokackie, arbiter może przyznać Państwu uzasadnione wynagrodzenie zgodnie z normami dotyczącymi przesunięcia opłat przewidzianymi przez prawo.
W każdym sporze ani UŻYTKOWNIK, ani HARDI NIE BĘDĄ UPRAWNIONI DO ŁĄCZENIA LUB KONSOLIDOWANIA ROSZCZEŃ PRZEZ LUB WOBEC INNYCH KLIENTÓW W SĄDZIE LUB W ARBITRAŻU, ANI W INNY SPOSÓB NIE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W ŻADNYM ROSZCZENIU JAKO PRZEDSTAWICIEL KLASY, CZŁONEK KLASY LUB W PRYWATNYM REPREZENTANCIE ATTORNEY GENERAL. Trybunał arbitrażowy nie może konsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania reprezentacyjnego lub grupowego. Trybunał arbitrażowy nie jest uprawniony do rozważania wykonalności tego zrzeczenia się arbitrażu klasowego, a wszelkie zakwestionowanie zrzeczenia się arbitrażu klasowego może być podniesione jedynie w sądzie właściwej jurysdykcji.
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy arbitrażowej zostanie uznane za niewykonalne, niewykonalne postanowienie zostanie oddzielone, a pozostałe warunki arbitrażu będą egzekwowane.

13. Przydział

Użytkownik nie będzie cedował żadnych swoich praw ani delegował żadnych swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Każda rzekoma cesja lub delegacja z naruszeniem niniejszego punktu 13 jest nieważna. Żadna cesja ani delegacja nie zwalnia Użytkownika z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

14. Brak odstąpienia od umowy

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się przyszłego egzekwowania tego prawa lub postanowienia. Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa lub postanowienia będzie skuteczne tylko wtedy, gdy będzie miało formę pisemną i zostanie podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela HARDI.

15. Brak beneficjentów będących osobami trzecimi

Niniejsze Warunki nie przyznają i nie mają na celu przyznania jakichkolwiek praw lub środków prawnych osobom innym niż Użytkownik.

16. Ogłoszenia

Do ciebie.
Wszelkie zawiadomienia dla Użytkownika na mocy niniejszych Warunków możemy przekazywać przez: (i) wysłanie wiadomości na podany przez użytkownika adres e-mail lub (ii) poprzez zamieszczenie na Stronie. Powiadomienia wysyłane pocztą elektroniczną będą skuteczne w momencie wysłania wiadomości, a powiadomienia przekazywane pocztą będą skuteczne w momencie wysłania. Obowiązkiem użytkownika jest utrzymywanie aktualnego adresu e-mail.

Do nas.
Aby przekazać nam zawiadomienie zgodnie z niniejszymi Warunkami, muszą Państwo skontaktować się z nami osobiście, za pośrednictwem kuriera z dnia na dzień lub listem poleconym lub certyfikowanym na adres HARDI North America, 7301 Vine Street Court, Davenport, IA 52806. Możemy uaktualnić numer faksu lub adres, na który należy kierować powiadomienia, umieszczając informację na Stronie. Powiadomienia dostarczone przez osobiste doręczenie będą skuteczne natychmiast. Zawiadomienia dostarczone za pośrednictwem faksu lub kuriera nocnego będą skuteczne jednego dnia roboczego po ich wysłaniu. Powiadomienia dostarczone listem poleconym lub certyfikowanym będą skuteczne trzy dni robocze po ich wysłaniu.

17. Rozdzielność

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest nieważne, niezgodne z prawem, nieskuteczne lub niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

18. Całość umowy

Niniejsze Warunki oraz nasze Warunki użytkowania, Polityka prywatności, Polityka zwrotów, Polityka wysyłkowa i Polityka ograniczonej gwarancji będą uważane za ostateczne i zintegrowane porozumienie między Tobą a nami w sprawach zawartych w niniejszych Warunkach.