HARDI Service OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LUB USŁUG

(Aktualizacja28 października 2022)

Dla konsumentów (B2C)

1. PRZEPISY OGÓLNE

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej “OWH”) regulują stosunki pomiędzy firmą HARDI Service, SAS, wpisaną do rejestru handlowego i firm w Savigny (dalej “HARDI Service”) a każdym konsumentem dokonującym zakupu na stronie www.shop.hardi.com (dalej “Klient”). Za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną, która nie działa w ramach swojej działalności zawodowej, zarówno handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej, jak i liberalnej.
OWU są napisane w języku francuskim w ich oryginalnej wersji, która jako jedyna jest autentyczna i ma pierwszeństwo przed jakąkolwiek inną wersją.
Niniejsze OWU obowiązują z wyłączeniem wszelkich innych warunków, a w szczególności tych, które dotyczą sprzedaży w sklepach lub za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji i marketingu.
Są one dostępne dla Klienta na stronie internetowej (www.shop.hardi.com) (zwanej dalej “Stroną”) w każdym czasie i mają pierwszeństwo, w razie potrzeby, przed każdą inną wersją lub innym sprzecznym dokumentem. Są one systematycznie przekazywane Klientowi przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia oraz w momencie rejestracji zamówienia.
Są one również dostępne poprzez link podany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, wysłanej po dokonaniu przez Konsumenta zakupu online. Mogą być również przekazywane na życzenie drogą elektroniczną lub pocztową.
Składając zamówienie w Serwisie, Klient oświadcza, że zapoznał się z OWU i uznaje się, że akceptuje je bez zastrzeżeń. Akceptacja OWU przez Klienta materializuje się poprzez zaznaczenie w momencie składania zamówienia pola: “Akceptuję Ogólne Warunki Sprzedaży”.
Niniejsze OWU wyrażają całość zobowiązań stron i serwisu HARDI. a Klient zgadza się, że regulują one wyłącznie ich stosunki.
W przypadku, gdy zamówienie jest składane przez profesjonalistę, nie może on w żadnym wypadku powoływać się na przepisy szczególne dotyczące sprzedaży na odległość konsumentom, takie jak prawo do odstąpienia od umowy, gwarancje prawne lub mediacja.

2. MODYFIKACJA GTC

Z uwagi na możliwe zmiany w Serwisie, Serwis HARDI. zastrzega sobie prawo do dostosowania lub zmiany niniejszych OWU w dowolnym czasie. W związku z tym HARDI Service. zachęca Klienta do zapoznania się z OWU przed każdym nowym zamówieniem. Obowiązujące wówczas OWU będą miały zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych od dnia ich umieszczenia w sieci.

3. CONTENT

Niniejsze OWU mają zastosowanie wyłącznie do produktów dostarczanych na terenie Francji metropolitalnej, w tym (lub z wyłączeniem) Korsyki i wysp kontynentalnych; w tym francuskich departamentów zamorskich; w tym (lub z wyłączeniem) zbiorowości zamorskich o specjalnym statusie; w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
W przypadku wszystkich dostaw poza Francję, prosimy o wysłanie wiadomości na adres ([email protected]), aby dowiedzieć się, czy dostawa jest możliwa, a jeśli tak, aby uzyskać konkretną wycenę.

4. WIEK I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Niewyemancypowane osoby niepełnoletnie nie mają zdolności do zawierania umów, a tym samym do składania zamówień na Stronie.
Usługobiorca zaświadcza, że posiada pełną zdolność prawną do zawierania umów i składania zamówień w Serwisie (tj. że jest pełnoletni i nie jest ubezwłasnowolniony).

5. PRODUKTY

5.1. Informacje ogólne
Istotne cechy produktów dostępnych na Stronie są wskazane w karcie produktu, z którą można zapoznać się online. W tym celu wystarczy kliknąć na odpowiednią kartę produktu. Produkty są opisane i przedstawione jak najdokładniej. Jeśli jednak w prezentacji wystąpiły błędy lub pominięcia, odpowiedzialność HARDI Service nie może być zaangażowana.
Serwis HARDI zapewnia, że wizualizacje, zdjęcia, filmy i grafiki przedstawiające produkty są jak najbardziej dokładne, ale nie może zagwarantować idealnego podobieństwa pomiędzy zamówionym produktem a reprezentowanym (różnica w kolorze, rozmiarze itp.). Wizualizacje te w żadnym wypadku nie stanowią dokumentu umownego.
Ponadto HARDI Service zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany, przy czym lista ta nie jest wyczerpująca, kart produktów, wizualizacji, oferowanych produktów oraz ich cen. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich w Internecie.
5.2. Dostępność
Oferty produktowe prezentowane na Stronie są ważne, wobec braku wskazania konkretnego czasu ich obowiązywania, tak długo jak długo pojawiają się na Stronie i w granicach dostępnych zapasów.
W przypadku niedostępności produktu po potwierdzeniu opłacenia zamówienia, do Klienta zostanie wysłany e-mail z informacją. Klient będzie miał wówczas możliwość zażądania zwrotu wpłaconych kwot najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ich zapłaty (przy użyciu takiego samego środka płatniczego, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na użycie innego środka płatniczego) lub wymiany produktu na produkt o równoważnej jakości i cenie, a w przypadku braku takiej możliwości – bonu zakupowego na kwotę zamówienia, który będzie można wykorzystać przy każdym przyszłym zamówieniu. Obciążona zostanie tylko kwota dostarczonych produktów. Poza zwrotem ceny niedostępnego produktu, HARDI Service nie jest zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu rezygnacji.
Jeśli zamówienie nie zostało zatwierdzone, Klient może wrócić do swojego koszyka, który jest przechowywany przez 1 dzień bez gwarancji, że produkty w nim zawarte będą dostępne w całości w tym okresie. Sam wybór produktu i dodanie go do koszyka Klienta nie zatwierdza zamówienia ani nie blokuje produktu: może on zatem stać się niedostępny do czasu jego przygotowania.
5.3. Instrukcja użytkowania
Instrukcja obsługi i ewentualnie instrukcja montażu produktu, o ile jest niezbędna, znajdują się w karcie produktu lub najpóźniej w momencie dostawy.
5.4. Zgodność
Produkty spełniają obowiązujące w momencie wprowadzania ich do obrotu wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia osób, uczciwego handlu i ochrony konsumentów.

6. ZAMÓWIENIE

W celu złożenia zamówienia w Serwisie, Klient może założyć konto, zalogować się lub wybrać kontynuację bez zakładania konta.
Jeżeli Klient składa zamówienie bez zakładania konta osobistego, powinien podać jedynie informacje niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności:
– W przypadku zamówień dostarczanych do domu: adres, kod dostępu itp. (oraz np. w przypadku przedmiotów o specjalnych warunkach dostawy: numer telefonu, pod którym można się z nim skontaktować w ciągu dnia w celu umówienia się na spotkanie);
– Do odbioru w sztafecie: numer telefonu komórkowego umożliwiający mu odbieranie smsów i vmsów, numer telefonu stacjonarnego (jeśli jest) oraz adres e-mail.
Jeżeli Klient chce założyć konto osobiste, musi podać swoje nazwisko, imię, adres e-mail oraz utworzyć hasło. Loginem będzie adres e-mail Klienta. Hasło jest ściśle osobiste. Klient zobowiązuje się do zachowania go w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim z jakiegokolwiek powodu. Klient jest odpowiedzialny za swoje hasło. W przypadku powzięcia przez Klienta informacji, że jego konto jest wykorzystywane w sposób nieuczciwy, Klient zobowiązuje się do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do Serwisu HARDI.
Klient zobowiązuje się do dostarczenia dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji do HARDI Service oraz do utrzymania ich dokładności. Klient zobowiązuje się nie zakładać konta pod fałszywą tożsamością.
Po utworzeniu Konta Klienta, do Klienta na podany wcześniej adres wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem podsumowującym podane informacje.
Przy każdej wizycie, przy dostępie do swoich danych osobowych na koncie osobistym lub przy składaniu zamówienia, Klient będzie uprzednio identyfikowany przez swój login i hasło.
Niektóre informacje są niezbędne do realizacji zamówienia i dlatego są oznaczone jako pole obowiązkowe w formularzu zbierania informacji za pomocą gwiazdki (*). Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i rozporządzeniami.
Klient może w każdej chwili zmodyfikować podane informacje bezpośrednio za pośrednictwem swojego konta lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Klient jest proszony o regularne aktualizowanie swoich danych. Informacje podane przez Klienta podczas składania zamówienia są wiążące.

6.1. Proces zamawiania i zatwierdzania

Po wybraniu produktów, Klient sprawdza zamówione produkty i odpowiadające im ilości i w razie potrzeby dokonuje zmian poprzez dodanie lub zmniejszenie ilości lub usunięcie produktów i jest proszony o postępowanie zgodnie z instrukcjami na Stronie w celu sfinalizowania zamówienia, HARDI Service zaleca, aby Klient dokładnie sprawdził informacje podane w podsumowaniu zamówienia, w szczególności wybrane produkty, sposób i koszt dostawy oraz całkowitą kwotę do zapłaty.
Aby zatwierdzić zamówienie i dokonać zapłaty, Klient musi zaakceptować niniejsze OWU, klikając na pole wyboru, a następnie kliknąć “Akceptuj warunki”.
Następnie Klient jest kierowany na bezpieczną stronę płatności w celu wybrania metody płatności, z której chce skorzystać. To odesłanie do bezpiecznej strony dostawcy usług płatniczych gwarantuje, że żadne informacje bankowe nie są przekazywane bezpośrednio przez Stronę.
Klient przechodzi do bezpiecznej płatności online za całość swojego zamówienia i szybko otrzymuje potwierdzenie e-mailem.
Informacje podane przez Klienta podczas składania zamówienia są wiążące: w przypadku błędu w danych odbiorcy, HARDI Service nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia zamówienia.
Każde zamówienie oznacza akceptację cen i opisów produktów dostępnych w sprzedaży. Wszelkie spory w tym zakresie będą rozpatrywane w kontekście ewentualnej wymiany i gwarancji, o których mowa poniżej.

6.2. Potwierdzenie zamówienia

E-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia, który podsumowuje wszystkie cechy zamówienia (treść i numer zamówienia, cena całkowita, miejsce dostawy lub odbioru, czas dostawy produktów itp.) oraz płatność, jest wysyłany przez HARDI Service tak szybko, jak to możliwe.
Sprzedaż będzie uważana za ostateczną:
– Po przesłaniu Klientowi przez Serwis HARDI potwierdzenia przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną;
– A po odebraniu przez HARDI Service pełnej ceny.
Wiadomości e-mail wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail. Dlatego też w przypadku błędu we wprowadzeniu danego adresu e-mail lub nieotrzymania wiadomości potwierdzającej zamówienie, odpowiedzialność serwisu HARDI nie może być zaangażowana. W takim przypadku sprzedaż będzie uważana za ostateczną. Klient może jednak skorzystać z prawa odstąpienia od umowy na warunkach określonych w niniejszych OWU.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z kontynuacją zamówienia, Klient musi zadzwonić pod numer (do uzupełnienia i określenia dat i godzin działania) (koszt połączenia lokalnego).

6.3. Modyfikacja lub anulowanie zamówienia

W przypadku wszelkich wniosków o modyfikację Klient powinien skontaktować się z Serwisem HARDI.
Następnie HARDI Service poinformuje, czy zmiana jest możliwa, a jeśli tak, to poinformuje Klienta o wszelkich zmianach w cenie Produktu, czasie dostawy lub innych zmianach, które mogą być konieczne w wyniku żądanej zmiany. Klient zostanie poproszony o potwierdzenie, czy chce przystąpić do realizacji żądanej zmiany.
Jeśli modyfikacja nie jest możliwa lub jeśli konsekwencje modyfikacji są nie do przyjęcia dla Klienta, pozostaje on wolny do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 12 poniżej.
Jeśli anulowanie lub modyfikacja zamówienia zostanie zaakceptowana przez HARDI Service, anulowane produkty zostaną zwrócone, a reszta zamówienia pozostanie stanowcza i ostateczna.

6.4. Ograniczenia

Zamówienie Klienta może zostać anulowane przez HARDI Service z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności w przypadku braku płatności, braków magazynowych, wycofania produktu ze sprzedaży, braku informacji niezbędnych do dostawy, błędnego adresu lub innego problemu z kontem Klienta. Klient zostanie o tym poinformowany przez Serwis HARDI.
Kwota za dany produkt (produkty) zostanie zwrócona za pośrednictwem użytej metody płatności.
Ponadto, niektóre zamówienia mogą być przedmiotem żądań dodatkowych elementów ze strony Klienta. W takim przypadku Klient jest powiadamiany pocztą elektroniczną o dokumentach uzupełniających, które należy przesłać w celu uzyskania ostatecznego zatwierdzenia zamówienia. HARDI Service zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku nieotrzymania tych dokumentów uzupełniających lub otrzymania dokumentów uznanych za niezgodne.
Ponadto, HARDI Service zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania wszelkich zamówień z uzasadnionych powodów, a w szczególności, jeśli ilości zamówionych identycznych produktów są nienormalnie wysokie w porównaniu z ilościami zwykle zamawianymi przez Klientów posiadających przymiot konsumenta lub jeśli te ilości sugerują, że Klient prowadzi działalność gospodarczą (przypomina się, że zakupy dokonywane na Stronie są zarezerwowane dla Klientów nieprofesjonalnych na ich własny użytek prywatny).
HARDI Service nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w szczególności przypadków siły wyższej, które miałyby tendencję do opóźnienia lub uniemożliwienia złożenia zamówienia online lub dostawy.

7. CENY

Ceny produktów na Stronie są podane w euro, zawierają wszystkie podatki, oraz uwzględniają wszelkie dodatki ekologiczne obowiązujące w momencie składania zamówienia, ale nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Klient.
Ceny produktów są cenami obowiązującymi w momencie rejestracji zamówienia przez Klienta. HARDI Service zastrzega sobie jednak prawo do zmiany cen sprzedaży w dowolnym momencie przed podjęciem zamówienia.
Jeżeli jeden lub więcej podatków lub składek, w szczególności podatków ekologicznych, zostanie utworzony lub zmieniony, w górę lub w dół, zmiana ta może zostać odzwierciedlona w cenie sprzedaży produktów.
W przypadku oczywistej pomyłki typograficznej w cenie produktu lub produktów, HARDI Service powiadomi Klienta o takiej pomyłce i da mu możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia w prawidłowej cenie lub jego anulowania.
Do każdej przesyłki tworzona jest faktura umożliwiająca realizację gwarancji, którą można wydrukować w sekcji “Moje konto”.
W przypadku promocji cenowej, HARDI Service zobowiązuje się do zastosowania ceny promocyjnej do wszystkich zamówień złożonych w okresie trwania promocji. Oferty promocyjne są ważne tylko w podwójnym limicie okresu ważności danej oferty i dostępności zapasów.

8. PŁATNOŚĆ – ZABEZPIECZENIE TRANSAKCJI ROZLICZENIOWYCH

ZAMÓWIENIA NA STRONIE SĄ ZAMÓWIENIAMI Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.
Wszystkie zamówienia składane na Stronie są płatne w całości w momencie składania zamówienia.
Produkty oraz udział w kosztach dostawy należy opłacić podczas składania zamówienia na Stronie.
Aby zapłacić za swoje zamówienie, Klient ma do wyboru wszystkie metody płatności udostępnione przez HARDI Service i wymienione na stronie internetowej.
Wszystkie płatności online kartą kredytową (Visa, Eurocard / Mastercard, Amex) są dokonywane za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności Stripe, który wykorzystuje protokół HTTPS, dzięki czemu przesyłane informacje są szyfrowane i bezpieczne.
Podczas transakcji płatniczej Klient zostaje automatycznie połączony z serwerem centrum przetwarzania płatności, gdzie zostanie poproszony o podanie swoich danych bankowych (imię i nazwisko, numer karty bankowej, data ważności oraz kod zabezpieczający znajdujący się na odwrocie karty płatniczej) w celu dokonania płatności. Dane bankowe, chronione za pomocą szyfrowania, nie przechodzą przez systemy HARDI Service (i dlatego nie są przechowywane przez HARDI Service).

Zamówienie zatwierdzone przez Klienta będzie uznane za skuteczne dopiero po wyrażeniu zgody przez odpowiednie bankowe centra płatnicze. W przypadku odmowy przez wspomniane ośrodki, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
Po zatwierdzeniu zamówienia przez bankowy serwis płatniczy, Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zamówienia.
Składając zamówienie w Serwisie, Klient gwarantuje, że podane na zamówieniu informacje dotyczące płatności są ważne i poprawne oraz że jest upoważniony do korzystania z wybranej metody płatności.
W HARDI Service obowiązuje procedura weryfikacji zamówień, która ma zapewnić, że nikt nie korzysta z danych bankowych innej osoby bez jej wiedzy.

W ramach tej weryfikacji Klient może zostać poproszony o przesłanie do HARDI Service kopii dokumentu tożsamości oraz dowodu adresu. Zamówienie zostanie przyjęte dopiero po otrzymaniu i weryfikacji przez HARDI Service przesłanych dokumentów.
HARDI Service zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji wszystkich zamówień oraz dostaw w przypadku odmowy płatności kartą kredytową od oficjalnie akredytowanych organizacji lub w przypadku całkowitego lub częściowego braku zapłaty za poprzednie zamówienie lub w przypadku, gdy toczy się spór o płatność z Klientem.
Klienci, którzy nie chcą płacić online, mogą wybrać płatność czekiem lub telefonicznie. W takim przypadku są oni proszeni o kontakt z działem obsługi klienta HARDI Service pod następującym numerem: +33 825 87 96 79

9. DOSTAWA

9.1. Warunki

Dostawa jest definiowana jako przeniesienie na Klienta fizycznego posiadania lub kontroli nad towarami.
Dostawa następuje dopiero po potwierdzeniu płatności przez instytucję bankową HARDI Service. Dostawy są realizowane w granicach dostępnych zapasów i są wykonywane przez dostawców usług transportowych wyłącznie na terenie Francji metropolitalnej (z wyłączeniem Korsyki, w zależności od produktów, zgodnie z dekretem prefektury).
W przypadku innych wysp Francji kontynentalnej zamówienie zostanie udostępnione w najbliższym terminalu promowym na kontynencie, a następnie do Klienta będzie należała realizacja pozostałej części dostawy na własne ryzyko, przy czym przeniesienie ryzyka następuje w momencie podpisania dowodu dostawy.
W przypadku każdej dostawy poza wyżej wymienionym obszarem dostawy, Klient może wysłać wiadomość do HARDI Service, aby dowiedzieć się, czy dostawa jest możliwa, a jeśli tak, aby uzyskać konkretną wycenę.
Nie są realizowane doręczenia do skrzynek pocztowych i resztek poczty.

9.2. Warunki dostawy

Produkty będą dostarczane zgodnie z opcją wysyłki wybraną przez Klienta w procesie składania zamówienia.
Dostawa następuje poprzez przekazanie produktu bezpośrednio Klientowi lub, w przypadku braku takiej możliwości, poprzez przesłanie Klientowi przez HARDI Service lub przewoźnika zawiadomienia o dostępności.
HARDI Service zastrzega sobie prawo do zmiany przewoźnika i/lub sposobu dostawy żądanego przez Klienta na taki, który jest co najmniej tak szybki jak wybrany, bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
Gdy zamówienie obejmuje kilka różnych sposobów dostawy, zostanie ono wysłane do Klienta w kilku paczkach i ewentualnie w różnych terminach.

Zamówienia można śledzić bezpośrednio poprzez link do śledzenia przesyłki podany w potwierdzeniu zamówienia wysłanym pocztą elektroniczną lub z konta Klienta.

Produkty są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w momencie składania zamówienia, Klient musi zatem upewnić się, że jest on prawidłowy. Każda przesyłka zwrócona do HARDI Service z powodu błędnego lub niepełnego adresu dostawy zostanie odesłana na koszt Klienta. Klient może na swoje życzenie uzyskać przesłanie faktury na adres rozliczeniowy, a nie na adres dostawy, poprzez zatwierdzenie opcji przewidzianej w tym celu podczas składania zamówienia.
W przypadku nieobecności Klienta w dniu doręczenia przesyłki, doręczyciel pozostawi w skrzynce na listy zawiadomienie, które umożliwi Klientowi odbiór przesyłki w miejscu i w okresie wskazanym.
W ciągu piętnastu dni od powiadomienia o dostępności, Klient musi odebrać zamówiony produkt.

9.3. Koszty dostawy

Wszystkie zamówienia, które mają zostać dostarczone, zostaną obciążone kosztami dostawy wskazanymi w momencie składania zamówienia.
Niektóre artykuły mogą korzystać ze zwolnienia z kosztów dostawy, co zostanie wskazane w karcie produktu oraz podczas zatwierdzania koszyka z dopiskiem: “Darmowa dostawa”.
Wysokość kosztów wysyłki widoczna jest w szczegółach koszyka, w podsumowaniu zamówienia oraz na fakturze.

9.4. Opóźnienie dostawy

Z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub w okresach zamknięcia wyraźnie ogłoszonych na stronie głównej Witryny, datą lub godziną dostawy będą te wskazane w momencie składania zamówienia.
W przypadku niedostarczenia przesyłki w maksymalnym wskazanym terminie, niezawinionego przez Klienta oraz z wyłączeniem przypadków siły wyższej, zgodnie z definicją orzecznictwa, napotkanych przez HARDI Service lub jego przewoźników, Klient musi formalnie wezwać HARDI Service do dostarczenia przesyłki w rozsądnym dodatkowym terminie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisemnej na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną poprzez internetowy formularz kontaktowy).

Jeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana w tym terminie, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży listem poleconym za potwierdzeniem odbioru skierowanym do: HARDI Service – 43 Rue du Cuivre, 77176 Savigny-le-Temple, Francja. Sprzedaż będzie uważana za anulowaną, jeśli towar nie zostanie udostępniony lub dostarczony przed otrzymaniem listu poleconego przez HARDI Service. Zwrot pieniędzy za produkt/produkty nastąpi tak szybko jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru przez Serwis HARDI.

9.5. Weryfikacja przez Klienta dostarczonych produktów

Klient musi w momencie dostarczania swojego zamówienia lub w momencie dostawy upewnić się co do ilości zapowiedzianych paczek i sprawdzić stan produktów.
Jeżeli w momencie dostawy opakowanie jest uszkodzone, rozdarte lub otwarte, Klient musi sprawdzić stan przedmiotów. Jeśli zostały uszkodzone, Klient musi odmówić przyjęcia przesyłki i odnotować zastrzeżenie na dowodzie dostawy (paczka odrzucona z powodu otwarcia lub uszkodzenia).
Klient musi wskazać na dowodzie dostawy oraz w formie odręcznych zastrzeżeń opatrzonych jego podpisem wszelkie nieprawidłowości dotyczące dostawy (uszkodzenie, brak produktu w stosunku do dowodu dostawy, uszkodzona paczka, uszkodzone produkty itp.)
Weryfikację uważa się za dokonaną z chwilą podpisania przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną dowodu dostawy. W przypadku produktu technicznego, Klient powinien dołożyć szczególnej staranności w celu sprawdzenia poprawności działania dostarczonego urządzenia oraz zapoznać się z dostarczoną instrukcją obsługi. Podpisując bez zastrzeżeń dowód dostawy, domniemywa się, że Klient otrzymał towar bez widocznych wad.

Ta weryfikacja dokonana przez Klienta w momencie odbioru produktów przed przewoźnikiem jest niezbędna, ponieważ umożliwia HARDI Service późniejsze dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika z tytułu niezgodności wynikających z transportu lub samej dostawy.
Klient musi następnie potwierdzić te zastrzeżenia przewoźnikowi listem poleconym najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania przedmiotu (przedmiotów) i przesłać kopię tego listu pocztą elektroniczną lub zwykłą pocztą do HARDI Service na adres wskazany w informacji prawnej strony.
W przypadku konieczności zwrotu produktów do serwisu HARDI, należy zwrócić się do serwisu HARDI w ciągu 7 dni od daty dostawy. Wszelkie roszczenia zgłoszone po tym okresie nie mogą być uznane. Zwrot produktu może być przyjęty tylko dla produktów w oryginalnym stanie (opakowanie, akcesoria, instrukcje itp.).

10. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI/ZACHOWANIE TYTUŁU

Dostarczone produkty pozostają własnością HARDI Service do momentu całkowitej i skutecznej zapłaty ceny przez Klienta (skutecznego pobrania zapłaty przez HARDI Service). W związku z tym Klient zobowiązuje się, o ile nie została na niego przeniesiona własność, do podjęcia wszelkich użytecznych środków ostrożności w celu właściwego przechowywania produktów.
Klient ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru: albo od momentu wejścia przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią w fizyczne posiadanie towaru, albo od momentu wydania towaru przewoźnikowi, gdy Klient powierzył dostawę towaru przewoźnikowi innemu niż proponowany przez HARDI Service.

11. GWARANCJA NA PRODUKT

11.1. Gwarancje prawne: brak zgodności i wady ukryte

– W kontekście sprzedaży towarów

“Konsument ma okres dwóch lat od daty wydania towaru na uzyskanie realizacji ustawowej gwarancji zgodności w przypadku jej braku. W tym okresie konsument jest zobowiązany jedynie do ustalenia istnienia niezgodności, a nie daty jej wystąpienia.
“Jeżeli umowa sprzedaży towaru przewiduje dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż dwa lata, gwarancja prawna ma zastosowanie do tych treści cyfrowych lub usługi cyfrowej przez cały okres ich dostarczania”. W tym okresie konsument jest zobowiązany jedynie do ustalenia istnienia niezgodności treści cyfrowych lub usługi, a nie daty jej wystąpienia.
“Prawna gwarancja zgodności pociąga za sobą obowiązek zapewnienia przez profesjonalistę, w stosownych przypadkach, wszelkich aktualizacji niezbędnych do utrzymania zgodności towaru.
“Ustawowa gwarancja zgodności daje konsumentowi prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru w ciągu trzydziestu dni od zgłoszenia żądania, bez większych niedogodności dla niego.
“Jeśli towar jest naprawiany w ramach ustawowej gwarancji zgodności, konsument korzysta z sześciomiesięcznego przedłużenia pierwotnej gwarancji.
“Jeżeli konsument zażąda naprawy towaru, ale sprzedawca narzuca wymianę, ustawowa gwarancja zgodności odnawia się na okres dwóch lat od daty wymiany towaru.
“Konsument może uzyskać obniżenie ceny zakupu poprzez zatrzymanie towaru lub rozwiązać umowę, uzyskując pełny zwrot pieniędzy w zamian za zwrot towaru, jeżeli:
“1° Przedsiębiorca odmawia naprawy lub wymiany towaru;
“2° Naprawa lub wymiana towaru następuje po upływie trzydziestu dni;
“3° Naprawa lub wymiana towarów powoduje poważne niedogodności dla konsumenta, w szczególności gdy konsument ostatecznie ponosi koszty odebrania lub usunięcia towarów niezgodnych z umową lub gdy ponosi koszty zainstalowania naprawionych lub wymienionych towarów;
“4° Niezgodność towaru utrzymuje się mimo bezskutecznych prób doprowadzenia go przez sprzedawcę do stanu zgodności.
“Konsumentowi przysługuje również prawo do obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy, jeżeli brak zgodności jest na tyle poważny, że uzasadnia niezwłoczne obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. Konsument nie jest wówczas zobowiązany do wcześniejszego żądania naprawy lub wymiany towaru.
“Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli niezgodność z umową jest niewielka.
“Każdy okres unieruchomienia towaru w celu naprawy lub wymiany powoduje zawieszenie gwarancji, która trwała do momentu dostarczenia naprawionego towaru.
“Prawa wymienione powyżej wynikają z zastosowania artykułów od L. 217-1 do L. 217-32 kodeksu konsumenckiego.
“Sprzedawca, który w złej wierze utrudnia realizację ustawowej gwarancji zgodności, podlega grzywnie cywilnej w wysokości do 300 000 euro, która może zostać podwyższona do 10% średniego rocznego obrotu (art. L. 241-5 kodeksu konsumenckiego).
“Konsument korzysta również z ustawowej gwarancji na wady ukryte przy zastosowaniu artykułów od 1641 do 1649 kodeksu cywilnego, przez okres dwóch lat od wykrycia wady. Gwarancja ta uprawnia konsumenta do obniżenia ceny w przypadku zachowania towaru lub do pełnego zwrotu pieniędzy w zamian za zwrot towaru.

– W kontekście dostarczania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej jednorazowo lub w ramach serii odrębnych transakcji dostawy
“Konsumentowi przysługuje dwuletni okres od dnia dostarczenia treści cyfrowych lub usługi, w którym może on dochodzić ustawowej gwarancji zgodności, jeśli pojawi się jej brak. W okresie jednego roku od daty dostawy konsument jest zobowiązany jedynie do ustalenia istnienia niezgodności, a nie daty jej wystąpienia.
“Prawna gwarancja zgodności pociąga za sobą obowiązek dostarczania wszelkich aktualizacji niezbędnych do utrzymania zgodności treści cyfrowych lub usługi.
“Prawna gwarancja zgodności daje konsumentowi prawo do doprowadzenia treści cyfrowych lub usługi do stanu zgodności bez zbędnej zwłoki na jego żądanie, bez kosztów i bez większych niedogodności dla niego.
“Konsument może uzyskać obniżenie ceny przez zatrzymanie treści cyfrowych lub usługi albo może rozwiązać umowę, uzyskując pełny zwrot kosztów w zamian za rezygnację z treści cyfrowych lub usługi, jeżeli:
“1° Przedsiębiorca odmawia doprowadzenia treści cyfrowych lub usługi do zgodności z przepisami;
“2° Zgodność treści cyfrowych lub usługi jest bezzasadnie opóźniona;
“3° Treści cyfrowe lub usługa nie mogą być doprowadzone do stanu zgodności bez ponoszenia kosztów przez konsumenta;
“4° Zgodność treści cyfrowych lub usługi powoduje znaczne niedogodności dla konsumenta;
“5° Niezgodność treści cyfrowych lub usługi utrzymuje się pomimo bezskutecznej próby dostosowania się do niej przez profesjonalistę.
“Konsumentowi przysługuje również prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli niezgodność jest na tyle poważna, że uzasadnia niezwłoczne obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. Konsument nie jest wówczas zobowiązany do wcześniejszego żądania doprowadzenia treści cyfrowych lub usługi do stanu zgodnego z umową.
“W przypadkach, gdy niezgodność z umową jest niewielka, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy umowa nie przewiduje zapłaty ceny.
“Każdy okres niedostępności treści cyfrowych lub usługi w celu przywrócenia ich zgodności z umową powoduje zawieszenie gwarancji, która była wymagalna do czasu przywrócenia zgodności treści cyfrowych lub usługi z umową.
“Prawa wymienione powyżej wynikają z zastosowania artykułów od L. 224-25-1 do L. 224-25-31 kodeksu konsumenckiego.
“Profesjonalista, który w złej wierze utrudnia realizację prawnej gwarancji zgodności, podlega grzywnie cywilnej w wysokości do 300 000 euro, która może zostać zwiększona do 10% średniego rocznego obrotu (art. L. 242-18-1 kodeksu konsumenckiego). ”
Konsument korzysta również z ustawowej rękojmi za wady ukryte na podstawie art. 1641 do 1649 Kodeksu cywilnego, przez okres dwóch lat od wykrycia wady. Gwarancja ta uprawnia konsumenta do obniżenia ceny w przypadku zatrzymania treści cyfrowych lub usługi lub do pełnego zwrotu pieniędzy w zamian za rezygnację z treści cyfrowych lub usługi.

11.2. Gwarancja handlowa

W przypadku niektórych produktów Klientowi może być zaoferowana gwarancja handlowa. W takim przypadku czas trwania, zakres i warunki tej gwarancji zostaną określone w umowie gwarancyjnej przekazanej Klientowi.
Przypomina się, że oprócz ewentualnej dodatkowej gwarancji handlowej, produkty są objęte gwarancjami prawnymi zgodności i wad ukrytych, zgodnie z art. L. 217-3 i następnymi. Kodeksu konsumenckiego oraz 1641 i nast. Kodeksu cywilnego.

12. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient, nieprofesjonalna osoba fizyczna, ma okres czternastu (14) dni od otrzymania zamówionego produktu (produktów) na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, bez konieczności podawania przyczyny swojej decyzji lub płacenia jakiejkolwiek kary.
W przypadku zamówienia zawierającego kilka produktów, ten 14-dniowy termin rozpoczyna się od otrzymania ostatniego produktu.
Jeżeli termin ten upływa w sobotę, niedzielę lub święto państwowe, zostaje on przedłużony do następnego dnia roboczego.

12.1. Warunki korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w wyżej wymienionym terminie, zwracana jest jedynie cena zakupionego produktu/produktów oraz koszty wysyłki, koszty zwrotu pozostają na koszt Klienta.
Zwroty muszą być dokonywane w oryginalnym i kompletnym stanie (opakowanie, akcesoria, instrukcje, itp.) w identycznym opakowaniu jak to użyte w momencie wysyłki, co pozwala na ponowne wprowadzenie do obrotu i musi być również dołączony dowód zakupu, kopia faktury lub dowód dostawy zakupu dla optymalnego zarządzania. W przypadku zwrotu produktów uszkodzonych, zabrudzonych lub niekompletnych, HARDI Service ma prawo odmówić ich zwrotu i refundacji.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisami prawa, Klient może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w załączniku, który należy przesłać na następujący adres HARDI Service – 43 Rue du Cuivre, 77176 Savigny-le-Temple, Francja. Klient może również skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w dowolny sposób skierowany do Serwisu HARDI, a w szczególności pocztą lub pocztą elektroniczną wyrażając w sposób niebudzący wątpliwości swoją wolę odstąpienia od umowy oraz wymieniając zamówienie, którego to odstąpienie dotyczy.
W przypadku złożenia odstąpienia od umowy przez Klienta, HARDI Service przekaże Klientowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy drogą elektroniczną.
Ciężar dowodu wykonania prawa odstąpienia od umowy spoczywa na Kliencie.

12.2. Produkty wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. L. 221-28 kodeksu konsumenckiego, prawo odstąpienia od umowy nie może być wykonywane w przypadku niektórych rodzajów umów, a w szczególności w przypadku umów “o dostarczenie towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych” oraz “o dostarczenie towarów, które zostały odpieczętowane przez konsumenta po dostarczeniu i których nie można zwrócić ze względu na higienę lub ochronę zdrowia”.

12.3. Zwrot i refundacja

Po wysłaniu formularza odstąpienia od umowy lub oświadczenia do Serwisu HARDI, Klient musi zwrócić dany produkt lub produkty do Serwisu HARDI w rozsądnym terminie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od przekazania decyzji o odstąpieniu od umowy.
Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu/ów na adres wskazany przez Serwis HARDI.
HARDI Service dokona zwrotu wpłaconych kwot (w tym kosztów dostawy) najpóźniej w terminie 14 dni od daty skorzystania z tego prawa, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przy składaniu zamówienia, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na użycie innego sposobu zapłaty i o ile zwrot ten nie spowoduje powstania dodatkowych kosztów. Ta data zwrotu może zostać odroczona do czasu odzyskania produktu lub do czasu, gdy Klient dostarczy HARDI Service dowód wysyłki produktu, przy czym zachowana data jest pierwszą, która wystąpi.
HARDI Service nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi jakichkolwiek dodatkowych kosztów, jeśli Klient wyraźnie wybierze droższy sposób dostawy niż standardowy sposób dostawy oferowany przez HARDI Service.
Żadne przesyłki za pobraniem nie będą akceptowane z jakiegokolwiek powodu.
Uściśla się, że w przypadku całkowitej lub częściowej zapłaty bonami upominkowymi nie można ich zwrócić w gotówce, czekiem lub kartą bankową. Zwrot kosztów zakupów dokonanych za pomocą bonów podarunkowych będzie dokonywany wyłącznie w formie bonów podarunkowych HARDI Service na kwotę identyczną jak zapłacona w tej formie.
Ponadto korzyści uzyskane przy zakupie produktu, w szczególności dzięki karcie lojalnościowej, zostaną anulowane w przypadku zwrotu produktu ze zwrotem pieniędzy.

12.4. Limity zwrotu kosztów

Oprócz przypadków określonych powyżej, Klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez HARDI Service w następujących przypadkach
– pogorszenie jakości produktów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania towarów;
– za wszelkie szkody powstałe w produkcie od momentu otrzymania przez Klienta produktów do momentu ich zwrotu do Serwisu HARDI.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Oferowane produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami francuskimi. HARDI Service nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przepisów kraju, do którego dostarczany jest produkt (np. w przypadku zakazu używania tytułu lub produktu). Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie u władz lokalnych możliwości importu lub korzystania z produktów lub usług, które zamierza zamówić.
HARDI Service nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu przez Klienta.

14. SIŁA WYŻSZA

Wszelkie okoliczności niezależne od stron, które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań w normalnych warunkach, są uznawane za podstawę do zwolnienia stron z ich zobowiązań i powodują ich zawieszenie.
Strona powołująca się na okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą stronę o ich wystąpieniu oraz o ich ustaniu.
Za siłę wyższą uważa się wszystkie fakty lub okoliczności, które są nieodparte, zewnętrzne w stosunku do stron, nieprzewidywalne, nieuniknione, niezależne od woli stron i którym strony nie mogą zapobiec, pomimo wszelkich uzasadnionych starań.
Poza tymi, które są zwykle akceptowane przez orzecznictwo francuskich sądów i trybunałów, za przypadki siły wyższej lub zdarzenia losowe wyraźnie uznaje się: blokadę środków transportu lub dostaw, trzęsienia ziemi, pożary, burze, epidemie, powodzie, wyładowania atmosferyczne, zatrzymanie sieci telekomunikacyjnych lub trudności specyficzne dla sieci telekomunikacyjnych zewnętrznych w stosunku do klientów.
Strony spotykają się w celu zbadania skutków zdarzenia i uzgodnienia warunków, na jakich kontynuowana będzie realizacja umowy. Jeżeli przypadek siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, niniejsze ogólne warunki mogą zostać wypowiedziane przez stronę poszkodowaną.

15. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie elementy Serwisu (teksty, zdjęcia, ilustracje, marki, loga, nazwy, ikony itp.) stanowią wyłączną własność HARDI Service. Elementy te są chronione przez francuskie i międzynarodowe prawa dotyczące przestrzegania praw autorskich, znaków towarowych itp.
Fakt, że ta Witryna jest dostępna w Internecie nie oznacza licencji na korzystanie z elementów w niej zawartych, takie korzystanie wymaga uprzedniej i wyraźnej pisemnej zgody właściciela tych elementów.
W związku z tym i zgodnie z przepisami kodeksu własności intelektualnej dozwolony jest wyłącznie użytek prywatny.
Klienci zobowiązują się do niewykorzystywania tych treści w inny sposób; jakiekolwiek całkowite lub częściowe powielanie tych treści w jakikolwiek sposób bez uprzedniej i wyraźnej pisemnej zgody HARDI Service jest surowo zabronione i może stanowić naruszenie praw autorskich, które może pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną i karną osoby naruszającej prawa oraz może być przedmiotem postępowania sądowego we Francji i za granicą.

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

HARDI Service jako administrator danych zapewnia ochronę danych osobowych Klienta.
Polityka ochrony danych osobowych HARDI Service jest dostępna na stronie internetowej i informuje Klienta o tym, w jaki sposób wszelkie dane osobowe, które może podać, są traktowane (tj. gromadzone, wykorzystywane, udostępniane, przechowywane lub usuwane).
Polityka ta wyszczególnia również prawa, jakie przysługują Klientowi w tym zakresie i jak może z nich skorzystać.
HARDI Service zobowiązuje się do przestrzegania polityki ochrony danych osobowych, jak również obowiązujących przepisów i standardów ustanowionych przez francuską Krajową Komisję ds. Informatyki i Wolności Obywatelskich.
Przypomina się, że Serwis został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klientów Serwisu HARDI. Jest to jeden z powodów, dla których stosowane są pliki cookies. Celem pliku cookie jest wskazanie, że Usługobiorca odwiedził Serwis. Pliki cookies są zatem wykorzystywane przez HARDI Service wyłącznie w celu udoskonalenia spersonalizowanej usługi przeznaczonej dla Klienta.
Zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi przypomina się również, że każdy nabywca ma możliwość bezpłatnego wpisania się na listę opozycji Bloctel, aby wyrazić swoją odmowę zgody na akwizycję telefoniczną. Więcej informacji na temat rejestracji na liście opozycyjnej Bloctel, Klient może uzyskać pod następującym linkiem: https://conso.bloctel.fr/index.php/inscription.php.

17. PRAWO WŁAŚCIWE – ROZPATRYWANIE SKARG – MEDIACJA

Niniejsze warunki podlegają prawu francuskiemu, z wyłączeniem postanowień Konwencji Wiedeńskiej.
Spory wynikające z zastosowania niniejszych OWU podlegają prawu francuskiemu i tylko francuskie sądy mogą rozpatrywać takie spory.
W przypadku sporu lub roszczenia, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Serwisem HARDI w celu uzyskania polubownego rozwiązania.
Klient może skorzystać z mediacji lub innej alternatywnej metody rozwiązywania sporów.

17.1. Rozpatrywanie skarg / mediacja

W przypadku braku zgody lub reklamacji usługi lub produktu, Klient może złożyć uzasadnioną reklamację do działu obsługi klienta HARDI Service:
– Drogą pocztową: [email protected]

17.2. Odwołanie się do Rzecznika Praw Obywatelskich

W przypadku bezskutecznego wezwania Klienta do złożenia reklamacji w serwisie klienta lub braku odpowiedzi ze strony tego serwisu w ciągu dwóch miesięcy, Klient może zgłosić spór nieodpłatnie do Rzecznika Konsumentów właściwego dla Serwisu HARDI….
Zgodnie z artykułami L. 616-1 i R. 616-1 francuskiego Kodeksu Konsumenckiego, HARDI Service. utworzył system mediacji konsumenckich dla zakupów dokonywanych na Stronie.
Mediacje można znaleźć w zakładce Twoje Konto. W przypadku sporu, konsument może złożyć swoją reklamację na stronie: shop.hardi.com lub listownie pisząc na adres: nazwa i adres mediatora.
Do Służby Mediacyjnej można zwrócić się w przypadku każdego sporu konsumenckiego, który nie został rozstrzygnięty. Aby dowiedzieć się, jak skontaktować się z Mediatorem, kliknij na link do strony internetowej Mediatora.
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 524/2013, Klient może również uzyskać dostęp do platformy rozwiązywania sporów online utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

18. VARIOUS

18.1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień OWU zostanie uznane za nieważne lub uznane za takie w zastosowaniu ustawy, rozporządzenia lub w wyniku ostatecznej decyzji właściwego sądu, pozostałe postanowienia zachowają swoją moc i zakres.
18.2. Fakt, że jedna ze stron nie skorzysta z naruszenia przez drugą stronę któregoś z obowiązków, o których mowa w niniejszych OWU, nie będzie na przyszłość interpretowany jako zrzeczenie się danego obowiązku.
18.3. W przypadku jakichkolwiek trudności interpretacyjnych pomiędzy jakimikolwiek nagłówkami w klauzulach a jakimikolwiek klauzulami, nagłówki uznaje się za nieistniejące.

19. INFORMACJE PRAWNE

HARDI Service, S.A.S., (RCS Melun n° 520141797) kapitał społeczny (capital): 200 000 €.
Siège social (siedziba główna): 43 Rue du Cuivre, 77176 Savigny-le-Temple, Francja.
Numéro de TVA (numer VAT): Numer FR.
Kontakt: poczta / numer telefonu do obsługi klienta
Directeur de la publication (Dyrektor publikacji): Nazwisko, Imię
Hébergeur (Hosting): HARDI Service
43 Rue du Cuivre, 77176 Savigny-le-Temple, Francja

Informacje umowne są przedstawione w języku angielskim.

ZAŁĄCZNIK 1 – Formularz odstąpienia od umowy

(Klient może poinformować o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy za pomocą następującego sformułowania:

Przedmiot: Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy

Do wiadomości HARDI Service
Obsługa klienta
ADRES
E-mail

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dotyczącej sprzedaży następującego produktu:

Numer zamówienia:

Kod artykułu:

Zamówione na:

Otrzymane na:

Imię i nazwisko Zamawiającego:

Adres dostawy:

Powód (opcjonalnie):

Podpis klienta
(w przypadku zgłoszenia
niniejszy formularz na papierze): Data:

 

Dla przedsiębiorstw (B2B)

1. Zakres

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej “OWH”) dotyczą strony internetowej HARDI Service znajdującej się pod adresem www.shop.hardi.com (“Strona”) i regulują stosunki pomiędzy HARDI Service (zwanym dalej “Sprzedającym”) a każdym klientem biznesowym dokonującym zakupu na Stronie (zwanym dalej “Klientem”). Niniejsze OWU dotyczą wyłącznie klientów biznesowych (czyli każdej osoby lub podmiotu działającego w zakresie swojej działalności handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej, wolnorynkowej lub rolniczej, także wtedy, gdy działa w imieniu lub na rzecz innego profesjonalisty). Konsumenci indywidualni dokonujący zakupu Produktów na użytek własny (czyli nie w związku z lub w celu wykorzystania w swojej działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej) nie mogą dokonywać zakupów na tej Stronie.

Sprzedaż jakichkolwiek Produktów lub Usług jest wyraźnie uwarunkowana zgodą Klienta na niniejsze Warunki. Każde zamówienie jest wyraźnie ograniczone do akceptacji niniejszych Warunków i Sprzedawca wyraźnie sprzeciwia się wszelkim dodatkowym lub innym warunkom proponowanym przez Klienta. Żaden formularz klienta nie może modyfikować niniejszych Warunków, ani też żaden sposób wykonania, sposób postępowania lub wykorzystanie handlu nie może działać jako modyfikacja lub zrzeczenie się niniejszych Warunków. Każde zamówienie na zakup produktów lub otrzymanie usług jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na niniejsze Warunki.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszych OWU, w dowolnym czasie. Klient jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie niniejszych OWU pod kątem zmian. W związku z tym Sprzedawca zachęca Klienta do zapoznania się z OWU przed każdym nowym zamówieniem. Obowiązujące wówczas OWU będą miały zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych od dnia ich nadania.

2. Definicja

W niniejszych Warunkach Sprzedaży, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, następujące wyrażenia mają następujące znaczenie:

 • “Umowa” oznacza albo umowę kontraktową podpisaną przez obie strony, albo zamówienie zakupu podpisane przez Klienta i przyjęte przez Sprzedającego na piśmie, na sprzedaż Produktów lub Usług, wraz z niniejszym Regulaminem i potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności, Warunki mają pierwszeństwo przed innymi dokumentami wchodzącymi w skład Kontraktu.
 • “Klient” oznacza podmiot, któremu Sprzedający dostarcza Produkty lub Usługi w ramach Umowy.
 • “Produkty” oznaczają sprzęt, części, materiały, dostawy i inne towary, które Sprzedający zgodził się dostarczyć Klientowi w ramach Umowy.
 • “Sprzedawca” oznacza podmiot dostarczający Produkty lub wykonujący Usługi w ramach Umowy.
 • “Usługi” oznaczają usługi, które Sprzedawca zobowiązał się wykonać dla Klienta w ramach Umowy.
 • “Warunki” oznaczają niniejsze “Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów lub Usług”, wraz z wszelkimi modyfikacjami lub dodatkowymi postanowieniami wyraźnie określonymi w ostatecznej ofercie Sprzedającego lub wyraźnie uzgodnionymi przez Sprzedającego na piśmie.

3. Treść

Niniejsze OWU mają zastosowanie wyłącznie do Produktów zamówionych, dostarczonych i zafakturowanych Klientom mającym siedzibę w Niemczech.

4. Zamówienie

Strona poprowadzi Klienta przez proces składania zamówienia. Przed złożeniem zamówienia Klient będzie miał możliwość jego przejrzenia i wprowadzenia zmian. Klient powinien upewnić się, że dokładnie sprawdził swoje zamówienie przed jego złożeniem.

W celu złożenia zamówienia w Serwisie, Klient może założyć swoje konto lub zidentyfikować się poprzez login.

Niektóre informacje są niezbędne do realizacji zamówienia i dlatego są oznaczone jako pole obowiązkowe w formularzu zbierania informacji za pomocą gwiazdki (*). Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Informacje podane przez Klienta, przy składaniu zamówienia, bezwzględnie zobowiązują tego ostatniego.

Po wybraniu swoich Produktów, Klient sprawdza zamówione Produkty i odpowiadające im ilości oraz dokonuje niezbędnych zmian.

Każde zamówienie oznacza akceptację cen i opisów Produktów dostępnych w sprzedaży.

E-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia, który podsumowuje wszystkie cechy zamówienia (treść i numer zamówienia, cena całkowita, miejsce dostawy lub odbioru, itp.)

Sprzedaż będzie uważana za ostateczną:

 • Po przesłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną;
 • I po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej ceny.

Klient może anulować swoje zamówienie tylko za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego, którą Sprzedający może wstrzymać według własnego uznania. Wszystkie anulowania będą podlegały zapłacie na rzecz Sprzedającego rozsądnych i właściwych opłat za anulowanie. Klient może zwrócić Produkty tylko na swój koszt i tylko za uprzednią pisemną autoryzacją Sprzedającego, z zastrzeżeniem opłaty za uzupełnienie zapasów uzgodnionej przez strony. Zwroty Produktów specjalnych, niestandardowych lub wykonanych na zamówienie nie będą dozwolone. Zwroty nie będą dozwolone później niż w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty dostawy. Sprzedawca przyjmie zwrócone towary tylko wtedy, gdy zostaną uszkodzone przy dostawie lub gdy dostarczone zostaną niewłaściwe przedmioty.

5. Rozliczenia i płatności

Ceny bez podatku, w euro, obowiązujące w momencie składania zamówienia, o ile nie określono inaczej, są cenami Ex-works (ICC®, 2020) i nie obejmują kosztów wysyłki i obsługi, które są obowiązkiem Klienta i zostaną dodane w kasie.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie ceny przedstawione na Stronie są poprawne w momencie przejścia do trybu online. Ceny Produktów są cenami obowiązującymi w momencie rejestracji zamówienia przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz dodawania, zmieniania lub usuwania ofert specjalnych od czasu do czasu i w miarę potrzeb. Zmiany cen nie będą miały wpływu na zamówienia już złożone lub opłacone przez Klienta. Jednakże, jeśli stawka podatku VAT zmieni się pomiędzy złożeniem zamówienia przez Klienta a dokonaniem płatności przez Sprzedającego, kwota podatku VAT zostanie automatycznie skorygowana podczas dokonywania płatności. W przypadku powstania lub zmiany, w górę lub w dół, jakichkolwiek podatków lub składek, w szczególności środowiskowych, zmiana ta może zostać przeniesiona na cenę sprzedaży Produktów.

Koszty dostawy nie są wliczone w cenę Produktów wyświetlanych na Stronie. Więcej informacji na temat kosztów dostawy znajduje się w koszyku. Opcje dostawy i związane z nimi opłaty zostaną przedstawione Klientowi w ramach procesu składania zamówienia.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Sprzedający wyświetlił nieprawidłowe informacje o cenach, Sprzedający skontaktuje się z Klientem na piśmie, aby poinformować Klienta o błędzie. Jednakże w przypadku oczywistego błędu typograficznego w cenie jednego lub więcej Produktów, Sprzedający poinformuje Klienta o tym błędzie i da mu możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia w prawidłowej cenie lub jego anulowania.

Płatność za Produkty i związane z nimi koszty dostawy musi być zawsze dokonana z góry, a Klient zostanie poproszony o dokonanie płatności w trakcie procesu składania zamówienia.

Płatność musi być dokonana w całości za zamówienie, bez jakichkolwiek potrąceń, roszczeń wzajemnych, odliczeń lub wstrzymania (z wyjątkiem sytuacji, gdy jakiekolwiek odliczenie lub wstrzymanie podatku jest wymagane przez prawo).

W celu opłacenia swojego zamówienia, Klient ma do wyboru wszystkie metody płatności wymienione na Stronie.

Zamówienie będzie uznane za skuteczne dopiero po wyrażeniu zgody przez zainteresowane bankowe centra płatnicze. W przypadku odmowy przez wspomniane ośrodki, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a Klient powiadomiony o tym fakcie drogą mailową.

Składając zamówienie w Serwisie, Klient gwarantuje, że podane na zamówieniu informacje dotyczące płatności są ważne i poprawne oraz że jest upoważniony do korzystania z wybranej metody płatności.

Jeśli w ocenie Sprzedającego zakup Klienta stanowi transakcję wysokiego ryzyka, Sprzedający zażąda od Klienta dostarczenia Sprzedającemu kopii ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez rząd oraz ewentualnie kopii ostatniego wyciągu bankowego dla karty kredytowej lub debetowej użytej do zakupu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Produktów i cen Produktów w dowolnym czasie. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego przez Klienta. Sprzedawca może, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta Klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień, które używają tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy Sprzedający dokona zmiany lub anuluje zamówienie, Sprzedający może podjąć próbę powiadomienia Klienta poprzez kontakt z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia.

6. Warunki dostawy i wysyłki

Dostawa następuje dopiero po potwierdzeniu płatności przez instytucję bankową. Dostawy odbywają się w ramach dostępnych zapasów i realizowane są wyłącznie na terenie Niemiec. Koszty dostawy zostaną zafakturowane przy zamówieniu.

W przypadku przesyłek eksportowych Sprzedający dostarczy Produkty do Klienta na warunkach Ex-Works (EXW) w zakładzie lub magazynie Sprzedającego (Incoterms ICC®, 2020). Klient ponosi wszelkie koszty dostawy i opłaty lub płaci Sprzedającemu standardowe opłaty za wysyłkę plus obsługę. Dopuszcza się dostawy częściowe. Sprzedawca może dostarczyć Produkty z wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu dostaw. Terminy dostaw są przybliżone i zależą od szybkiego otrzymania przez Sprzedawcę wszystkich informacji niezbędnych do nieprzerwanego kontynuowania prac. Jeśli dostarczone Produkty nie odpowiadają pod względem ilości, typu lub ceny tym wyszczególnionym na fakturze przewozowej lub w dokumentacji, Klient powiadomi o tym Sprzedającego w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od ich otrzymania.

Ryzyko utraty przechodzi na Klienta w momencie dostawy, z wyjątkiem przesyłek eksportowych z Francji, gdzie ryzyko utraty przechodzi na Klienta w momencie przejścia tytułu własności.

Jeśli jakiekolwiek Produkty, które mają być dostarczone w ramach niniejszej Umowy, nie mogą zostać wysłane do Klienta lub odebrane przez niego, gdy są gotowe, z powodu jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Klienta, Sprzedający może wysłać Produkty do magazynu, w tym do magazynu w miejscu produkcji lub naprawy, lub do uzgodnionego spedytora. Jeśli Sprzedający umieści Produkty w magazynie, obowiązują następujące zasady: (i) tytuł własności i ryzyko straty natychmiast przechodzą na Klienta, jeśli nie przeszły wcześniej, a dostawa jest uważana za zrealizowaną; (ii) wszelkie kwoty w inny sposób należne Sprzedającemu przy dostawie lub wysyłce będą wymagalne; (iii) Klient zostanie obciążony opłatą w wysokości dwóch procent (2%) wartości Produktów; oraz (iv) gdy pozwolą na to warunki i po zapłaceniu wszystkich należnych kwot, Sprzedający udostępni Klientowi Produkty i naprawiony sprzęt w celu ich dostarczenia.

Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego za niedostarczenie Produktów będzie ograniczona do wymiany Produktów w rozsądnym czasie lub dostosowania faktury dotyczącej takich Produktów do rzeczywistej ilości dostarczonej.

7. Zachowanie tytułu

Dostarczone Produkty pozostają własnością Sprzedającego do momentu pełnej i skutecznej zapłaty ceny przez Klienta (skutecznego odbioru płatności przez Sprzedającego). W związku z tym Klient zobowiązuje się, tak długo jak własność nie zostanie mu przekazana, do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu dobrego zachowania Produktów. Klient ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów: albo od momentu wejścia przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią w fizyczne posiadanie towaru, albo od przekazania towaru przewoźnikowi, gdy Klient powierzył dostawę towaru przewoźnikowi innemu niż proponowany przez Sprzedającego.

8. Wadliwe, uszkodzone lub niewłaściwe produkty

Sprzedający gwarantuje, że Produkty w momencie dostawy będą zgodne z opisem; będą wolne od wad materiałowych w projekcie, materiale i wykonaniu; i będą zadowalającej jakości.

We wszystkich przypadkach Klient musi na własny koszt i na swoją odpowiedzialność sprawdzić lub zlecić sprawdzenie ilości i stanu przesyłki oraz Produktów w momencie ich otrzymania.

W przypadku wad, niezgodności, uszkodzeń, pogorszenia jakości lub brakujących elementów, klient musi, oprócz zastrzeżeń na dowodzie dostawy lub odbioru, zgłosić zastrzeżenia lub skorzystać z regresu wobec przewoźników na piśmie w ciągu trzech (3) dni od dostawy, za pomocą dokumentu pozasądowego lub listu poleconego za potwierdzeniem odbioru zgodnie z postanowieniami artykułów L. 133-3 i L. 133-4 francuskiego kodeksu handlowego. Kopia musi być jednocześnie przesłana do Sprzedawcy. Klient musi dostarczyć wszelkie dowody potwierdzające istnienie stwierdzonych wad lub usterek. Przyjęcie dostawy bez zastrzeżeń lub w sposób niezgodny z warunkami określonymi powyżej obejmuje wszystkie widoczne wady, wady zgodności i/lub brakujące Produkty; Produkty uważa się wówczas za przyjęte przez Klienta.

W przeciwnym razie Klient będzie pozbawiony wszelkich roszczeń zwrotnych wobec przewoźnika i wobec Sprzedawcy z tytułu stwierdzonych wad, niezgodności, uszkodzeń, pogorszenia stanu lub brakujących elementów. Oświadczenie typu “z zastrzeżeniem rozpakowania” nie ma mocy prawnej i nie może stanowić zastrzeżenia.

Klient musi zapewnić Sprzedającemu rozsądną możliwość zbadania przedmiotowych Produktów. Klient umożliwi Sprzedającemu przystąpienie do stwierdzenia tych wad lub usterek, aby móc je usunąć, jeśli zostały spowodowane przez Sprzedającego.

Jeśli jakiekolwiek zakupione Produkty nie są zgodne, Sprzedający, według własnego wyboru, naprawi uszkodzone Produkty, wymieni je lub wyda Klientowi pełny zwrot ceny uszkodzonych Produktów. Klient nie może domagać się odszkodowania ani w żaden sposób anulować sprzedaży.

Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za niezgodność z postanowieniami niniejszej klauzuli jakichkolwiek Produktów, jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:

 • Klient dokonał dalszego użytkowania Produktów dotkniętych problemem po przekazaniu Sprzedającemu pisemnego powiadomienia o niezgodności;
 • Niezgodność powstała w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta instrukcji Sprzedawcy dotyczących prawidłowego użytkowania, konserwacji, instalacji i przechowywania Produktów, których dotyczy problem, lub, w przypadku braku instrukcji, nieprzestrzegania przez Klienta dobrych praktyk handlowych w tym zakresie;
 • Niezgodność powstała w bezpośrednim wyniku jakichkolwiek informacji (nieprawidłowych lub innych) dostarczonych Sprzedawcy przez Klienta;
 • Klient dokonał jakichkolwiek nieautoryzowanych zmian lub napraw Produktów, których to dotyczy; lub
 • Niezgodność jest wynikiem normalnego zużycia, celowego uszkodzenia, zaniedbania lub nienormalnych lub nieodpowiednich warunków pracy.

Z wyjątkiem postanowień niniejszej klauzuli Sprzedający nie będzie ponosił dalszej odpowiedzialności wobec Klienta w odniesieniu do Produktów, które nie są zgodne z niniejszą klauzulą.

Aby zwrócić Produkty Sprzedającemu z jakiegokolwiek powodu w ramach niniejszej klauzuli, należy skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem [email protected].

Sprzedający będzie odpowiedzialny za koszty zwrotu Produktów zgodnie z tą klauzulą i zwróci je Klientowi w stosownych przypadkach. Zwroty (pełne lub częściowe) na mocy niniejszej klauzuli zostaną wydane w ciągu 7 dni od dnia, w którym Sprzedawca zgodzi się, że Klient jest uprawniony do zwrotu. Wszelkie zwroty wydane na podstawie niniejszej klauzuli będą obejmować wszystkie koszty dostawy zapłacone przez Klienta przy pierwotnym zakupie Produktów. Zwroty w ramach tej klauzuli będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, której Klient użył podczas zamawiania Produktu.

9. Gwarancja

W przypadku niektórych Produktów Klientowi może zostać zaoferowana gwarancja handlowa. W takim przypadku czas trwania, zakres i warunki niniejszej gwarancji zostaną przekazane Klientowi.

10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Sprzedający gwarantuje, że wszystkie Produkty wytwarzane przez Sprzedającego będą w momencie sprzedaży zgodne z odpowiednimi specyfikacjami Sprzedającego. Wszystkie Produkty nie wyprodukowane przez Sprzedającego są sprzedawane wyłącznie z gwarancjami dostarczonymi przez producenta Produktów, jeśli takie istnieją. SPRZEDAWCA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Wszystkie Produkty są sprzedawane wyłącznie do użytku komercyjnego i nie są przeznaczone do użytku przez konsumentów. W związku z tym Sprzedający wyłącza wszelkie gwarancje dla konsumentów w rozumieniu przepisów francuskich i europejskich. Wszelkie usługi kontrolne świadczone przez Sprzedającego na życzenie Klienta będą świadczone wyłącznie jako usługa dla klienta i nie będą uznawane za gwarancję lub zatwierdzenie instalacji, użytkowania lub konserwacji Produktów przez Klienta, ani też Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za niewykrycie niewłaściwego użytkowania, instalacji lub konserwacji Produktów przez Klienta.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

Oferowane Produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa francuskiego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezgodności z przepisami kraju, do którego dostarczany jest Produkt (np. w przypadku zakazu używania tytułu lub Produktu). Do Klienta należy sprawdzenie u władz lokalnych możliwości importu lub korzystania z Produktów lub usług, które planuje zamówić.

Niniejszym wyraźnie zgadza się, że odpowiedzialność Sprzedającego jest uruchamiana w odniesieniu do wszelkich bezpośrednich i materialnych szkód związanych z Produktem.

W ŻADNYM WYPADKU SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ UŻYTKU, DOCHODÓW LUB ZYSKÓW LUB ZANIECHANIE WARTOŚCI, LUB ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTU, POŚREDNIE, SPECJALNE, WYJĄTKOWE LUB KARNE, CZYLI Z POWODU NARUSZENIA UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA I CZY SPRZEDAWCA ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, A TAKŻE NIEZALEŻNIE OD TEGO, ŻE ŻADNE UZGODNIONE LUB INNE ZADOŚĆUCZYNIENIE NIE SPEŁNIŁO SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.

W ŻADNYM WYPADKU OGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO WYNIKAJĄCA LUB ZWIĄZANA Z NINIEJSZYM KONTRAKTEM, CZY TO WYNIKAJĄCA Z NARUSZENIA KONTRAKTU, CZY TO ZWIĄZANA Z TORTEM (W TYM Z NEGOCJACJI) LUB Z INNYCH PRZYCZYN, NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ SPRZEDAJĄCEMU ZA PRODUKTY SPRZEDANE TUTAJ LUB, W ODNIESIENIU DO USŁUG, KWOTY ZAPŁACONEJ SPRZEDAJĄCEMU ZA USŁUGI WYKONANE TUTAJ.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego użytkowania lub instalacji Produktu przez Klienta lub osobę trzecią

12. Siła wyższa

Wszelkie okoliczności niezależne od stron, uniemożliwiające wykonanie w normalnych warunkach ich zobowiązań, traktowane są jako przyczyny zwolnienia z zobowiązań stron i prowadzą do ich zawieszenia. Strona, która powołuje się na okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą stronę o ich wystąpieniu, jak również o ich ustaniu. Za przypadki siły wyższej będą uważane wszystkie nieodparte fakty lub okoliczności, zewnętrzne w stosunku do stron, nieprzewidywalne, nieuniknione, pozostające poza kontrolą stron i którym strony nie mogą zapobiec, pomimo wszelkich możliwych wysiłków. Wyraźnie za przypadki siły wyższej lub zdarzeń losowych, oprócz tych, które są zwykle zachowywane przez orzecznictwo francuskich sądów i trybunałów, uważa się: zablokowanie środków transportu lub dostaw, trzęsienia ziemi, pożary, burze, epidemie, powodzie, wyładowania atmosferyczne, zakłócenia w sieciach telekomunikacyjnych lub trudności specyficzne dla sieci telekomunikacyjnych zewnętrznych w stosunku do klientów. Jeśli przerwa jest tymczasowa, zamówienie zostaje zawieszone automatycznie i bez odszkodowania. Jeżeli impreza trwa dłużej niż trzydzieści (30) dni od daty samego wydarzenia, zamówienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron, przy czym żadnej ze stron nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania.

13. Własność intelektualna

Cały tekst, grafika, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, zdjęcia, znaki towarowe, logo, dźwięki, muzyka, dzieła sztuki i kod komputerowy (łącznie “Zawartość”), w tym między innymi projekt, struktura, wybór, koordynacja, ekspresja, “wygląd i styl” oraz układ takiej Zawartości, zawarte w Witrynie są własnością, są kontrolowane lub licencjonowane przez Sprzedającego lub na rzecz Sprzedającego i są chronione przez prawo do szaty graficznej, prawo autorskie, prawo patentowe i prawo znaków towarowych oraz różne inne prawa własności intelektualnej i prawa dotyczące nieuczciwej konkurencji.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych OWH, żadna część Strony i żadna Treść nie może być kopiowana, reprodukowana, ponownie publikowana, przesyłana, zamieszczana, modyfikowana, drukowana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, przesyłana lub dystrybuowana w jakikolwiek sposób (w tym “mirroring”) do jakiegokolwiek innego komputera, serwera, strony internetowej lub innego medium w celu publikacji lub dystrybucji, lub dla jakiegokolwiek przedsięwzięcia komercyjnego, bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Włączenie jakiejkolwiek części Strony i treści do innego dzieła, czy to w formie drukowanej, elektronicznej czy innej, lub włączenie jakiejkolwiek części Strony i Usług do innego zasobu poprzez osadzenie, obramowanie lub w inny sposób bez wyraźnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.

Fakt, że Sprzedający nie wszczyna postępowania po uzyskaniu informacji o tych nieuprawnionych zastosowaniach, nie oznacza akceptacji tych zastosowań i odstąpienia od ścigania.

Sprzedający nie jest w stanie zagwarantować, że żadne prawa patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe, prawa (użytkownika), modele handlowe ani żadne inne prawa osób trzecich nie zostaną naruszone przez towary otrzymane od dostawców i/lub kupujących za pośrednictwem Sprzedającego lub osób trzecich za ich pośrednictwem, w tym między innymi towary, modele i rysunki do produkcji i/lub dostawy określonych Produktów.

14. Zgodność z przepisami prawa

Sprzedający podejmie rozsądne kroki, aby zapewnić zgodność Produktów z obowiązującym prawem i przepisami; jednak Klient przyjmuje do wiadomości, że Produkty mogą być używane w różnych jurysdykcjach do różnych zastosowań podlegających różnym przepisom i dlatego Sprzedający nie może zagwarantować zgodności ze wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami. Sprzedający nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji, że Produkty są zgodne z federalnymi, stanowymi lub lokalnymi przepisami, regulacjami, rozporządzeniami, kodeksami lub normami, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez Sprzedającego na piśmie. Klient będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących praw, przepisów i rozporządzeń. Sprzedający może rozwiązać tę Umowę, jeśli jakikolwiek organ rządowy nałoży na Produkty cła antydumpingowe lub wyrównawcze lub inne kary.

Produkty, elementy, technologia lub oprogramowanie objęte ofertą/zamówieniem mogą podlegać różnym przepisom prawa. Sprzedający jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów eksportowych. Klient jest odpowiedzialny za ubieganie się o licencje eksportowe, jeśli są one wymagane, w zależności od użytkownika końcowego lub kraju ostatecznego przeznaczenia. Klient nie będzie przeładowywać, reeksportować, przekierowywać lub kierować Produktów inaczej niż do kraju ostatecznego przeznaczenia zadeklarowanego przez Klienta i określonego jako kraj ostatecznego przeznaczenia na fakturze Sprzedającego. Klient zgadza się zabezpieczyć i chronić Sprzedającego przed wszelkimi kosztami, zobowiązaniami, karami, sankcjami i grzywnami związanymi z niezgodnością z obowiązującymi przepisami eksportowymi i regulacjami.

Klient oświadcza i gwarantuje, że nie podlega żadnym sankcjom handlowym nałożonym przez USA, UE i/lub ONZ oraz że jest zgodny i będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących praw i przepisów związanych z ograniczeniami handlowymi i/lub kontrolą eksportu (w tym sankcji handlowych nałożonych przez USA, UE i/lub ONZ) w odniesieniu do Produktów sprzedawanych w ramach niniejszego dokumentu oraz dostarczy dowody zgodności z powyższym, czego Sprzedający może zasadnie zażądać od czasu do czasu.

Klient oświadcza i gwarantuje, że przestrzega i będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów antyłapówkarskich i antykorupcyjnych oraz że bezpośrednio ani pośrednio nie oferował, nie płacił, nie obiecywał ani nie upoważniał do przekazywania pieniędzy lub innych wartościowych rzeczy jakiemukolwiek urzędnikowi państwowemu w celu wywarcia wpływu na jakiekolwiek działanie lub decyzję takiego urzędnika państwowego.

15. Informacje poufne

Wszystkie niepubliczne, poufne lub zastrzeżone informacje Sprzedającego, w tym między innymi specyfikacje, próbki, wzory, projekty, plany, rysunki, dokumenty, dane, operacje biznesowe, listy klientów, ceny, zniżki lub rabaty, ujawnione przez Sprzedającego Klientowi, niezależnie od tego, czy zostały ujawnione lub ujawnione lub udostępnione w formie pisemnej, elektronicznej lub w innej formie lub na innych nośnikach, i niezależnie od tego, czy zostały oznaczone, oznaczone lub w inny sposób zidentyfikowane jako “poufne” w związku z niniejszą Umową, są poufne, wyłącznie na użytek realizacji niniejszej Umowy i nie mogą być ujawniane ani kopiowane, chyba że Sprzedający wyrazi na to wcześniej pisemną zgodę. Na żądanie Sprzedającego, Klient niezwłocznie zwróci wszystkie dokumenty i inne materiały otrzymane od Sprzedającego. Sprzedający będzie uprawniony do odszkodowania za wszelkie naruszenia niniejszego punktu. Niniejszy Dział nie ma zastosowania do informacji, które są: (a) w domenie publicznej; (b) znane Klientowi w momencie ujawnienia; lub (c) prawnie uzyskane przez Klienta na zasadzie niepoufności od strony trzeciej.

16. Dane osobowe

Sprzedawca, jako administrator danych, może być zobowiązany do zbierania określonych danych osobowych. Polityka ochrony danych osobowych Sprzedawcy jest dostępna na Stronie i informuje Użytkownika o sposobie przetwarzania danych osobowych, do których podania może być zobowiązany, tj. ich gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania, przechowywania lub usuwania. Polityka ta wyszczególnia również prawa, jakie przysługują Użytkownikowi w tym zakresie oraz sposób ich realizacji.

17. Fotografie i reprezentacja produktów

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy i graficzne przedstawienie dostępnych Produktów odpowiadały rzeczywistym Produktom. Zdjęcia Produktów, towarzyszące ich opisowi, nie są umowne i nie wiążą Sprzedającego.

Zdjęcia Produktów mają charakter wyłącznie poglądowy. Mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorze pomiędzy zdjęciem Produktu a faktycznie sprzedawanym Produktem ze względu na różnice w wyświetlaczach urządzeń
i warunki oświetleniowe. Zdjęcia i/lub opisy opakowań mają jedynie charakter poglądowy, rzeczywiste opakowania Produktów mogą się różnić.

18. Prawo właściwe; rozstrzyganie sporów

Wszystkie kwestie związane z niniejszymi OWH oraz ze sprzedażą, do której mają zastosowanie, podlegają prawu francuskiemu i są interpretowane zgodnie z nim. Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją lub wykonaniem niniejszych OWH będą, w przypadku braku polubownego rozwiązania, podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów w Paryżu, we Francji.

19. Różne

19.1. Zmiany i modyfikacje.

Niniejsze Warunki mogą być zmienione lub zmodyfikowane tylko w formie pisemnej, która wyraźnie stwierdza, że zmienia niniejsze Warunki i jest podpisana przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron.

19.2. Odstąpienie od umowy.

Żadne zrzeczenie się przez Sprzedającego jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy nie jest skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie określone na piśmie i podpisane przez Sprzedającego. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, środka prawnego, uprawnienia lub przywileju wynikającego z niniejszego Kontraktu nie działa ani nie może być interpretowane jako zrzeczenie się go. Żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa, środka prawnego, uprawnienia lub przywileju na mocy niniejszej Umowy nie wyklucza innego lub dalszego jego wykonania lub wykonania jakiegokolwiek innego prawa, środka prawnego, uprawnienia lub przywileju.

19.3. Ogłoszenia.

Wszystkie zawiadomienia, wnioski, zgody, roszczenia, żądania, zrzeczenia się i inne komunikaty w ramach niniejszej Umowy (każde z nich “Zawiadomienie”) będą miały formę pisemną i będą kierowane do stron na adresy podane na pierwszej stronie Umowy lub na inny adres, który może zostać wyznaczony na piśmie przez stronę otrzymującą. Wszystkie Powiadomienia będą dostarczane osobiście, przez uznaną w kraju firmę kurierską (z opłaconymi z góry wszystkimi opłatami), faksem (z potwierdzeniem transmisji) lub pocztą certyfikowaną lub poleconą (w każdym przypadku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z opłaconą z góry opłatą pocztową). O ile w niniejszym Kontrakcie nie postanowiono inaczej, Ogłoszenie jest skuteczne tylko (a) po otrzymaniu przez stronę otrzymującą, oraz (b) jeżeli strona dokonująca zawiadomienia spełniła wymagania niniejszej sekcji.

19.4. Rozdzielność.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na żadne inne postanowienia niniejszej umowy ani nie unieważni lub nie uczyni niewykonalnym takiego postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

19.5. Przeżycie.

Postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny mieć zastosowanie poza ich warunkami, pozostaną w mocy po jakimkolwiek rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków, w tym między innymi następujące postanowienia: Ubezpieczenie, Zgodność z przepisami prawa, Informacje poufne, Prawo właściwe, Odszkodowanie, Poddanie się jurysdykcji/Arbitraż i Przetrwanie.

19.6. Umowa kompleksowa.

Niniejsze Warunki Ogólne stanowią całość umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy i zastępują wszystkie wcześniejsze i równoczesne dyskusje, porozumienia i umowy dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.

19.7. Język.

Angielska wersja OWU ma pierwszeństwo przed każdą inną wersją. Można się o to zwrócić do [email protected].