WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2023 r.

Korzystając z serwisu internetowego HARDI North America Inc. (“HARDI NA”) https://www.hardi-us.com (“Serwis”), wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie wszystkich zasad, warunków i powiadomień zawartych lub przywołanych w niniejszym dokumencie (“Warunki”). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków poprzez umieszczenie poprawek na Stronie w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wszelkie zmienione warunki. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z Warunkami na początku każdego korzystania z Witryny. Jeśli nie zgadzają się Państwo na przestrzeganie tych lub przyszłych Warunków Użytkowania lub naszej Polityki Prywatności, NIE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ TEGO POROZUMIENIA I NIE UŻYWAĆ LUB DOSTĘPNIAĆ (ani nie kontynuować używania lub uzyskiwania dostępu) DO USŁUG, WIDZIĆ, POBIERAĆ LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAĆ Z JAKIEJKOLWIEK STRONY WWW, INFORMACJI LUB USŁUG HARDI NA. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie Witryny w celu określenia, czy nastąpiły zmiany w niniejszych Warunkach oraz zapoznawanie się z takimi zmianami.

Licencja i postępowanie użytkownika

HARDI NA udziela Państwu ograniczonej licencji na dostęp i osobiste korzystanie z tej strony. Nie mogą Państwo jednak pobierać ani modyfikować strony internetowej, ani żadnej jej części, chyba że za wyraźną, pisemną zgodą HARDI NA. Niniejsza strona nie może być odtwarzana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody HARDI NA. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie strony internetowej powoduje automatyczne wygaśnięcie licencji udzielonej Państwu przez HARDI NA na takie wykorzystanie.

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących międzynarodowych, federalnych, stanowych i lokalnych praw i przepisów podczas korzystania z tej strony. Wyrażają Państwo zgodę na to, że HARDI NA może zakończyć korzystanie z Witryny według własnego uznania z dowolnego powodu.

Własność intelektualna

Przyjmują Państwo do wiadomości, że materiały dostępne na stronie są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności (“Własność intelektualna”) i są własnością HARDI NA lub są wykorzystywane za zgodą. Użytkownik może pobierać lub drukować kopie części materiałów zamieszczonych w Witrynie, pod warunkiem, że korzysta z tych kopii wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek i nie modyfikuje ani nie zmienia tych kopii w żaden sposób, ani też nie usuwa lub nie zmienia żadnych zawartych w nich informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub patentach. Żadne prawo, tytuł ani udział w jakichkolwiek pobranych lub wydrukowanych materiałach nie są przenoszone na użytkownika. Z wyjątkiem przypadków, w których możemy wyraźnie zezwolić, użytkownik zgadza się nie sprzedawać, licencjonować, wynajmować, modyfikować, rozprowadzać, kopiować, reprodukować, transmitować, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, adaptować, edytować lub tworzyć prac pochodnych od materiałów na Stronie. Użytkownik może korzystać z materiałów i własności intelektualnej znajdujących się w witrynie wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszych warunkach i w żadnym innym celu. Wszystkie inne produkty, usługi i nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi ich właścicieli.

Linki

Niniejsza Strona może zawierać linki do innych zewnętrznych stron. Linki są udostępniane “tak jak jest”. Należy mieć świadomość, że korzysta się z nich na własne ryzyko. HARDI NA nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, produkty, usługi, oprogramowanie lub inne materiały dostępne na takich innych stronach, nawet jeśli strona lub strony innych stron są obramowane stroną tego serwisu.

Postępowanie zabronione

Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania, osobiście lub za pośrednictwem agenta, któregokolwiek z poniższych działań:
a. Używania jakiegokolwiek urządzenia, robota, pająka, skryptu, zautomatyzowanego procesu lub ręcznego procesu lub innych środków do zbierania informacji o innych użytkownikach lub jakichkolwiek treści z Witryny.
b. Przekazywać, instalować, przesyłać lub w inny sposób przenosić do Usług wirusów, złośliwego oprogramowania lub innych elementów lub procesów, które w jakikolwiek sposób wpływają na użytkowanie, korzystanie lub obsługę Strony.
c. Przekazywanie, instalowanie, przesyłanie lub w inny sposób przekazywanie do Witryny jakichkolwiek wirusów, złośliwego oprogramowania lub innych elementów, które w jakikolwiek sposób wpływają na użytkowanie, korzystanie lub obsługę komputera dowolnego użytkownika lub pracownika HARDI NA lub innego medium wykorzystywanego do uzyskania dostępu do Witryny.
d. Przekazywanie, instalowanie, wgrywanie lub w inny sposób przesyłanie do Witryny jakichkolwiek materiałów, które są nieuczciwe, niedokładne, obraźliwe, brutalne, lubieżne, pikantne, jednoznaczne, dyskryminujące, nielegalne, naruszające prawo, nienawistne, pornograficzne lub sugerujące seksualnie. HARDI NA zastrzega sobie wyłączne prawo do określenia charakteru materiału.
e. Przekazywanie, instalowanie, przesyłanie lub w inny sposób przekazywanie do Witryny jakichkolwiek treści, które naruszają lub łamią prawa własności intelektualnej innych osób (w tym między innymi prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty i prawa do wizerunku).
f. Modyfikować informacji, w tym nagłówków, znajdujących się na Stronie.
g. Przekazywania, instalowania, przesyłania lub w inny sposób przekazywania do Witryny jakichkolwiek nieautoryzowanych reklam lub komunikatów, w tym między innymi spamu i e-maili phishingowych.
h. Angażowanie się w jakiekolwiek działania, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na stronę lub które HARDI NA określi jako szkodliwe dla korzystania z witryny.
i. Wykorzystywać Witryny do celów niezgodnych z prawem.
j. Przekazywanie, instalowanie, przesyłanie, zamieszczanie lub w inny sposób przekazywanie jakichkolwiek informacji z naruszeniem prawa Stanów Zjednoczonych lub zamieszczanie jakichkolwiek informacji, które mogłyby spowodować niepokoje społeczne.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje, produkty i usługi zawarte w Witrynie lub dostępne za jej pośrednictwem mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Do informacji zawartych w niniejszym dokumencie okresowo dodawane są zmiany. HARDI NA i/lub jej dostawcy mogą w dowolnym czasie wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany na stronie.
HARDI NA oraz jego dostawcy nie składają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności, niezawodności, dostępności, terminowości oraz dokładności informacji, produktów, usług, powiązanych grafik oraz filmów wideo zawartych na stronie, zarówno stworzonych przez zespół HARDI NA jak i dostarczonych przez osoby trzecie, w jakimkolwiek celu.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszystkie takie informacje, produkty, usługi i związane z nimi grafiki są dostarczane “tak jak jest” bez gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju. HARDI NA i jego dostawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków w odniesieniu do tych informacji, produktów, usług i powiązanych grafik, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku HARDI NA i/lub jego dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne, wynikowe szkody lub jakiekolwiek inne szkody, w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę użytkowania, danych lub zysków, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem lub wykonywaniem Witryny, z opóźnieniem lub niemożnością korzystania z Witryny lub powiązanych usług, świadczeniem lub brakiem świadczenia usług, lub za wszelkie informacje, produkty, usługi i powiązane grafiki uzyskane za pośrednictwem Witryny, lub w inny sposób wynikający z korzystania z Witryny, czy to w oparciu o umowę, delikt, zaniedbanie, ścisłą odpowiedzialność lub w inny sposób, nawet jeśli HARDI NA lub którykolwiek z jego dostawców został poinformowany o możliwości wystąpienia szkód. Ponieważ niektóre stany/jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do użytkownika. W przypadku niezadowolenia z jakiejkolwiek części Strony lub z któregokolwiek z niniejszych warunków użytkowania, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania ze Strony.

Polityka cenowa, warunki płatności, warunki sprzedaży, polityka prywatności, polityka gwarancyjna, polityka wysyłkowa i polityka zwrotów

Chociaż HARDI NA stara się zapewnić dokładne informacje o produktach i cenach, mogą wystąpić błędy cenowe lub typograficzne. HARDI NA nie może potwierdzić ceny przedmiotu aż do momentu złożenia zamówienia. W przypadku, gdy pozycja jest wymieniona w niewłaściwej cenie lub z niewłaściwymi informacjami z powodu błędu w wycenie lub informacji o produkcie, HARDI NA ma prawo, według własnego uznania, odmówić lub anulować wszelkie zamówienia złożone na tę pozycję. W przypadku, gdy przedmiot zostanie źle wyceniony, HARDI NA może, według własnego uznania, skontaktować się z Państwem w celu uzyskania instrukcji lub anulować Państwa zamówienie i powiadomić Państwa o takim anulowaniu.

Składając zamówienie na stronie internetowej, upoważniają Państwo HARDI NA do pobrania płatności z Państwa karty kredytowej za wszystkie poniesione opłaty. Ceny podane na Stronie nie obejmują wysyłki, obsługi, podatków ani ubezpieczenia, chyba że określono inaczej.
Informacje dotyczące HARDI NA’s:
– Regulamin sprzedaży towarów na Stronie znajduje się pod następującym linkiem: [LINK TO HARDI NA TERMS OF SALE];
– Polityka prywatności znajduje się pod następującym linkiem: [LINK TO HARDI NA PRIVACY POLICY];
– Polityka ograniczonej gwarancji znajduje się pod następującym linkiem: [LINK TO HARDI NA LIMITED WARRANTY POLICY];
– Polityka wysyłkowa znajduje się pod następującym linkiem: [LINK TO HARDI NA SHIPPING POLICY]; oraz
– Polityka zwrotów znajduje się pod poniższym linkiem: [LINK TO HARDI NA RETURN POLICY].

Odszkodowanie

Zgadzają się Państwo bronić, zabezpieczać i chronić HARDI NA oraz wszystkie podmioty powiązane z HARDI NA przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami i wydatkami, w tym kosztami obsługi prawnej, które wynikają z Państwa korzystania lub niewłaściwego korzystania z Witryny lub zawartych w niej treści.

Ogłoszenia

Tam, gdzie jest to wymagane, HARDI NA może powiadomić Państwa poprzez ogólne umieszczenie na stronie internetowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej poczty na Państwa adres. Mogą Państwo powiadomić HARDI NA za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej na poniższy adres. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, praktyk stosowanych w Witrynie lub Państwa kontaktów z HARDI NA, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail lub napisanie do:
HARDI North America Inc.
7301 Vine Street Court
Davenport, IOWA, USA, 52806
Telefon:(563) 386-1730
Fax: 563-386-1280
[email protected]

Zapraszamy do zadawania pytań i zgłaszania uwag.

Różne

Prawo stanu Iowa reguluje ważność, wykonanie, egzekwowanie, interpretację i wszelkie inne aspekty niniejszych Warunków, bez względu na zasady konfliktu praw. Strony zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji i właściwości sądów w stanie Iowa dla wszelkich działań wynikających z niniejszych Warunków. HARDI NA może od czasu do czasu zmieniać niniejsze warunki. Użytkownik jest związany takimi zmianami i z tego powodu powinien okresowo przeglądać aktualne Warunki, którymi jest związany. Strona jest udostępniana wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że postanowienia, ujawnienia i zastrzeżenia określone w niniejszych Warunkach są uczciwe i rozsądne, a jego zgoda na przestrzeganie i związanie się nimi nie jest wynikiem oszustwa, przymusu lub nadmiernego wpływu wywieranego na niego przez jakąkolwiek osobę lub podmiot. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Strona jest przeznaczona do użytku osobistego i niekomercyjnego.
HARDI NA ma prawo do cesji niniejszych Warunków oraz do udzielania sublicencji na wszelkie prawa przysługujące jej na mocy niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki, łącznie z wszelkimi dokumentami, do których się odwołują oraz wszelkimi dodatkowymi zasadami działania zamieszczonymi w serwisie, stanowią całość porozumienia pomiędzy Państwem a HARDI NA dotyczącego Państwa relacji z HARDI NA oraz korzystania z serwisu. Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy pomiędzy Państwem a HARDI NA w odniesieniu do tego tematu. Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszych Warunków, HARDI NA dysponuje wszelkimi środkami prawnymi lub kapitałowymi w celu egzekwowania niniejszych Warunków.